Donnerstag, 1. November 2012

ech mache scho am halbi sächsi Tagwach. Ech muess emmer weder hueste. Denn chomi scho de Schoppe oeber. Die hend gmeint, dass ech denn weder schloofe. Nüt esch gseh. Ech dreih mech ond gumpe ond chraxle fascht 2 Stond lang i dem Bett ome. Die muend ned schloofe. Denn speli met em Papi am Bode i de Stobe. Ech be mued, doch wot i ned schloofe. Ech wott au kei Zucchettibrei nä. Ha lieber s'Fläschli. Esch eifacher. Mer goend go laufe ond det schlofi aendlich i. Es esch em Schoenbuehl wo mer spazierid. Ech cha denn s'erscht Mol esch Schiff gseh ond es het vel so Tier omegha wo wau wau machid.

Ech be mued ond wot net schloofe. d'Zähndli moechid eifach z'fescht weh. So darf i halt au met as Raclette mache em Hoettli usse. Ech ha mini Riiswaffle, de Papi sis Raclette. Er gniesst das. Denn hets no vel Luet gä. Die send zom Grospapi of Bsuech cho. Ech ha doerfe bade ond be denn bem Trenke vom Schoppe igschloofe.

 

Freitag, 2. November 2012

hoet hed Stella Papitag. S'Mami hemmer is Wellness met de Rebbi gschickt. Ech machs em Papi ned einfach. Ech schloofe nämlich bem Schoppe gä i. So chaner ned rächtzitig abfahre zom Pekip in Sursee. S'Grosi helft chorz met, damit das schnell got. Ech schloofe denn em Auto witer. In Sursee simer die erschte gseh am Kors. Ech hab choene zuluege, wie d'Korsleiterin Spelzueg verteilt hed ond au no Matte usgleiht hed. Ech ha natürlich sofort Spelzüüg mer onder de Nagel gresse. de erscht esch de gschwenderi. Ech ha fascht 90 Minute det torned ond gspielt. Denn hed mi de Papi agleiht ond mer send denn hei gfare. Ech ha natürlich weder gschlofe. Deheime hets kei Pause foer de Papi gä. Er hed mer Breili muesse mache. Ech ha woelle Aesse. Es hed en Mischig zwoesche Rüebli ond Zucchetti ghä. Ech ha aber nommer oeppe d'Helfti gässe. Ech ha lieber tee trunke. Denn hemmer gspelt ond send au no go luege was dosse so alles lauft. Det hani en Krange gseh wo lauft.

Wo s'Mami heicho esch hed sie mech me vermisst als ech sie. Ech ha ztue gha. Mer send denn no in Pilatus-Märt zom ichaufe. S'grosi hed mer oeppis doms zeigt. De Chinderwage chamer so verstelle, dass ech fascht hoeckle cha. So chani alles aluege. Doch ech schloofe so ned im Sitzli. todmüed beni denn is Bettli cho ond igschloofe.

ech zeige mini Zändli gärn e allne wo si wend gseh.

 

Samstag, 3. November 2012

Mer goend am Morge id Stadt well s'Mami wäg erhere Bruelle muess luege. De Papi chond met mer onderdesse in Manor. Mer goend go Spelsache aluege. Det hets ganz vel Kogle ond LIechtli wo of Wiinachte hidüted. Ech ha Freud a denen Liechtli. Mer goend hei ond denn chond nos s'Gotti of Bsuech met de Nonna. Sie brengt mer scho erschti Wiinachtsgschänkli. Da nochäne denn no alli mini Cousin choemid, got de Papi met mer go laufe. Ech schloofe scho i grad wos los gooht. De Papi lauft 45 Minuten met mer omenand ond ech has ned gmerkt. Denn chond s'Grosi no of Bsuech ond wot mer schos Sitzli stähle. Ech habe aber no welle Breili aesse. So hed sie muesse warte. Denn chond de Timo ond chond mech persöntlich go begrüesse. Das esch en nätte. Denn gseni no alli andere. De Livio, de Nick. Mer essid denn alli zäme ond i mehr gfallts, dass  ech jetzt im Tripp-Trapp s'erscht Mol met darf debi si. Ech ha denn leider ned em Zirkus vom Nick ond Timo choenne metmache. Doch ich ha alli ganz nätt aglached. Ech ha denn lang bruucht, besi igschlafe ben. Das esch en lange Tag gseh. Ech ha mis Bei denn a'd Stäb vom Bettli ufegmacht.

 

Sonntag, 4. November 2012

Ech stone früh uf ond mini Eltere muend denn au ufstoh. Ech spiele vel am Bode ond luege bem Aesse zu. Denn goemer go laufe. Dosse esch es warm ond es esch sonnig. Ech schloofe i ond denn semmer fascht en Stond onderwägs am Laufe. Ech verwache erscht deheime weder. Ha denn ned vel Breili woelle aesse. Ha lieber s'Fläschli. Mer bringed denn de Papi chorz a Match. Ech go au no e chli go schloofe. Denaebe halt ech s'Mami of Trab. Ech spele vel met ere Petfläsche wo denne Klämmerli hed. Das toent so schön. Nochdem de Papi hei cho esch hed er no choched ond ech ha denn au no Apfelbrei oebercho. De semmer no go bade ond hend s'Grosi ond de Grosspapi no bsuecht. Zum Schloss hani no doerfe bade. Ech ha zwar me woelle sto i dere Wanne ond dä Schluuch wo das Wasser usechont esch äusserst interessant. Nochaene hani nur no eisch Fläschli met Hirse denn gnoh ond ben igschloofe.

 

Montag, 5. November 2012

Ech schlofe bes am Halbi siebni, denn stohni uf. Mer muend scho gli fort. Ech gone zo enere neue Aerztin. Die Macht Homeopathie oder wie das heisst. Sie het en schöne weiche Teppich gha wo ich ha muesse ondersuche. Denn ha ni au no en Stuhl wägdrückt. Ech be Stark.

Wo mer deheime gseh send ond Breili gässe hend hani no e chli gspelt. denn beni em Auto wieder igschlofe. Dasmol hemer zur Muetterberatig muesse. Ech be jetzt 69 cm gross ond 8950 Gramm schwär. Ha do ned vel me zugleiht. Be halt am Zahne ond bruche jetzt au vel me Energie. Drom soell mer S'Mami au anderi Moulch ghä. Ech be denn no go ichaufe ond ha denn deheime wieder gspelt ond de Grosspapi meint, dass ech e chli vorwärts cho be. Met em Papi hani no gspelt ond er hed mer denn no de letzti Schoppe gä.

 

Dienstag, 6. November 2012

hoet esch es wueschts s'Wätter. S'Mami ond ech gniessid s'zäme e chli. Ech esse jetzt weder besser ond ech cha au es zitly foer mech spele. Ech fende jetzt auch Chochisache interessant. Ech go au em Mami ond Papi as Färnsehmöbel ond wot det omedrücke ond ufmache. Ha hoet 2 mol de Chopf agschosse. S'Mami het mers jo verbote gha. doch ech go halt glich. Ech spele am Obig denn no met em Papi, well s'Mami fort esch. Er spelt mer met de Handorgele vor. Denn macht er mer nos aesse. Ech bechome au no e chli Herse dri. Am Morge hed s'Mami met mer s 2 vo de Moulch gä. Ha aber denn vel usegä.

 

Mittwoch, 7. November 2012

Ech schloofe bes am 0645 Uhr. Denn chomi uf ond wot sofort z'trinke. denn chond scho s'Grosi uf Bsuech ond luegt zo mer. Mer goend de Grosspapi go wecke. Er gniessst das. Ech spele ond schloofe schoen bem Grosi. Mer goend au no veruse ond ech luege em Grosspapi zu, wie är met Maschine zügs abschnit. So got dä Tag ganz schnell verbi. s'Mami chond hei ond mer hend zyt zom Schmüsele. Met em Papi hani au de Plausch. er geht mer denn no de Schoppe ond ich schloofe mued i.

 

Donnerstag, 8. November 2012

Ech go scho am Morge of äemme. Das mol schlofi ned i ond drom begrüsst mech d'Naomi ond mer lachid scho metenand. Das gfallt mer. Mer spielid fast de ganzi Tag metenand. de Papi chond mi denn cho hole ond mer fahrid zom Mami. Ech schloofe aber bem heifahre i. Am Obig hani no en Schoppe mit Hirse denne. Das sell länger länge foer mech. Ech schloofe voellig kapott i.

 

Freitag, 9. November 2012

Hoet het Tante Rebi Gebortstag. Sie werd 30i. Aber zerscht goemer no is Pekip of Sorsi. Das esch s'letzti Mol Ech zeige e de Irene, dass ech jetzt au cha vorwärts schnooge. Denn verabschiede ech mech vo de andere Bebe. Mer goend denn of Aemme ond wartid bes es am Obig en Party fuer d'Rebbi geht. Drom speli no e chli met de Naomi. Denn gehts Pizza. De Nonno wot mer au es Stöckli gäh, doch s'Mami hets leider no grad knapp choenne verhendere. Ech be denn bem Papi foer de Schoppe. s'Mami diskutiert met em Stanley. Ech schloofe denn bem Papi i ond darf be de Nonna em Bettli schloofe.

 

Samstag, 10. November 2012

Hoet hemmer ver ztue. Drom schlof ich hoet bes am 0815 Uhr um alli e chli zärgere. Mer goend nochem Aesse go ichaufe. Ech be weder mued ond muess no e chli omebruele. Denn chond Jeannette of Bsuech. Ech bechome en Pinguin als Gschänkli. Das esch ganz nätt.

Mer issid zäme ond goend denn noch go spaziere. Ech verschlofe das ganz. Deheime send denn au de Timo on Livio am Schaffe met em Grosi. Ech ha hoet min Tag, wo nis recht gleert ha omezschnooge au noch vorwärts. Ech be froh, dass ech das jetzt cha. Ech be scho sehr schnell. Ech wott ständig zom Staubsuger ond zo der Stereoalag vom Papi. Sie wend das ned ond verbietet mir das. Doch ech probiers emmer weder.

ech be scho ganz schnell onderwägs of em Couch.

 

Sonntag, 11. November 2012

Ech sto scho am 0615 Uhr uf. Die sellid ufstoh. Ech ha lang, bes i no e chli em Bett vom Mami ond Papi schloofe. De Papi chond denn met mer cho spele. Er muess jetzt rächt ufpasse, well ech jetzt weiss, wemer schnooged. Ech be ganz schnell. Ech ha hoet no en Schreck becho. Be halt glich zom Staubsuuger äne ond hanen aglängt. So hed er plötzlich sech bewegt ond ech be verschrocke ond ha welle de vo robbe. Doch s'Mami hed mi zo sech gno ond det beni en Secherheit gse. Hät halt selle lose.

Hoet beni mued gseh ond ha ned rechtig Breili gässe. Au denn ned, wo's  serscht Mol e chli Fleisch dinne ga hed. Aber de komischi Fänkel. Bem 2. Breili hani em Mami de Täller met de Beere us de Hand gschlafe ond alles esch oeber mech ond vorallem de Papi gfloge. Mer hend denn muese go baade. Am Obig hani no em Grosi vorgfüehrt, dass ech jetzt schnooge cha. Ha jetzt die ganz Wohnig dorquert. Ech be denn bem Trenke igschloofe ond ha tüüf gschloofe.

 

Montag, 12. November 2012

Well s'Mami zom Zahnarzt muess, darf ech zo de Nonna go spiele. Denn hani es stöck Fleisch becho met em Breili zäme. (irgendso öppis wo brodo heisst) Ech ha denn am Obig no es Medikament becho, wo mer bem Zahne soell hälfe. Ech ha zemlich starks Zahnweg.

 

Dienstag, 13. November 2012

Hoet morge wot ech ned ufstoh. Ech blibe bes fascht am 8i em Bett. Ech trenke ond de semmer of Chriens en en Drogerie. Ech spele ond verfolge de Staubsuuger. Au a d'Stereoalag vom Papi goni emmer weder. (s'Mami heds ned gmerkt, dass ech alles verstellt ha. häää.)

De Papi esch met mer no zom Grosi ufe. Ech ha weder e mol s'Chetteli woelle näh. Sie freut sech aber, dass ech jetzt miis 3. Zähndli ha. Es chond obe düre. S'Grosi hed met em Fenger nochekontrolliert. De Papi ond ech hend gspelt. Denn hani doerfe no es halbs Zwiiback aesse (Denkel). Das hed es schöns Foti gä. Bem Schoppe beni nochäne igschloofe. Ech huschte e chli omenand.

Alles ghört is Muul. Au die letzte Brösmeli muess ech aesse. Weiss jo ned, wenns i dem Restaurant do weder oeppis ged.

I de Nacht hani denn fescht Zahnschmärze gha. Ech ha mini Eltere bis am Morge am 5i wach bhalte. Denn hani endlich choenne ischloofe.

 

Mittwoch,14. November 2012

Ech ha am Morge gschlofed. S'Grosi hed zo mer glueged. Drom hani si of Trab ghaled. Mer send no e chli onderwägs gse. Ech ha no 2 x gschloofe. Ech ha jetzt 4 Zähndli. Es sind halt die 2 i de letzte Nacht cho. Drom hani au mini Schmärze gha. Ech ha am Obig au weder es Zwiback vertilgt. Das gniess ech rechtig. Ech cha jetzt scho e chli abbisse. De Grosspapi esch no chorz cho ond ech ha hoet gleert, was Aehli mache esch. Das hani met em denn au gmacht.

Ech hoffe, dass ech guet schloofe cha.

 

Donnerstag, 15. November 2012

Ech fahre met em Papi zo de Nonna. Ech schloofe chorz i ond denn verwach ech scho weder well de Nonno do esch ond mech begrüsst. D'Naomi wartet au scho ond ech sprenge fascht usem MaxiCosi use om met ehre z'Spiele. Mer toebid de ganz Morge omenand. Denn hani Honger ond be mued. Ech schlofe 90 Minute be de Nonna. Das gets fascht ned. De Papi chond mi cho hole, wenns scho fascht donkel esch.

Ech begrüsse deheime s'Mami ond zeige, dass ech chlatsche gleert ha.

 

Freitag, 16. November 2012

S'Mami ond ech goend hoet zäme go Laufe. Ech schloofe hoet zwar länger als normal, doch ned lang gnueg. Ech wott em Momänt eifach keis Breili aesse. Defoer goni jetzt i de ganze Wohnig umenand. Ech wot am Stuhl i de Stube ufstoh. Am Obig goemmer noch chorz zo de Nochbere go luege wie dä neui Abau det usgseht. Ech wet am liebste met all dene Chend spele, doch ech be di chlinisti vo allne. Also muess i halt denn scho is Bett go.

Ech stohne scho e chli em Bettli uf.

sesch hert so Holz zässe.

 

Samstag, 17. November 2012

Hoet hani oeppis neus gfonde. Em Papi sini Colafläsche. Das esch so schoen rot. Do wett i au devo trenke.

Wie macht mer jetzt das uf zom Trenke.

Mer send go ichaufe ond denn au no go laufe. Ech ha denn doerfe elleige im Ritiseili enne si.

das gfallt mer, wenn ich do sälbe e chli cha omegampfe. Es esch scho rächt chalt gseh.

 

Sonntag, 18. November 2012

Ech schlofe bis gäge die 8i. Denn esse mer zäme. Mehr muend hoet no of aemme. De Stanley hed iglade wägem Gebortstag. Ech cha det weder met allne zäme spele. Au of em Couch vo de Tante Rebi chani umetorne. Das gfallt mer. Ech wot aber kei Brei aesse. So chomi halt weder Melch oeber. Denn goemmer no a d'Latärnlifiir z'Horw. Ech be s'erscht mol i dere Chele. Es hed ganz veli Liechtli ond veli Chend. Das gfallt mer. Ech luege interessiert zu ond begrüsse alli Lüüt. Bem Omzog dors Dorf schlofi denn aber i ond verwache erscht weder deheime.

 

Montag, 19. November 2012

Ech ha schwierig bem schiisle. Ech muess fescht droecke. Met em Mami beni denn onderwägs. Sie muess zom Augearzt. Drom wot ech am Mittag schloofe. Mer treffid d'Nonna ond zäme goemmer is Restaurant. Am Obig hani use gfunde, dass mer Tuere cha uf ond zue mache. Das esch loschtig.

 

Dienstag, 20. November 2012

Ech gone vor em Papi usem Huus. Mer goend zom Dr. Bütler. Ech ha emmer weder de Hueste ond am Födli machts mer au emmer we, wenn i sed schissle. So luege mer das zäme a. Ech nehme fascht s'ganze Wartzemmer det usenand. Es het so vel neui Spelzüüg det. Das gfallt mer guet. Deheime spele mer vel. Ech schloofe 2 x am Nommitag e chli. Ned me. Denn trenki  jetzt au s'Holle NOmmere 2. Am Obig luegt de Papi zo mer. Er mäldet mech jetzt au zom Babyschwemme a. Ech go no go kontrolliere ob s'Grosi guet jassed.

 

Mittwoch, 21. November 2012

Ech schloofe bes am 7i. Denn hani Honger. S'Grosi chond ond ech zeige ehre, wi ech schnell be i dere Wohnig. Ech vone ueberall a omegstägere. Ech gniesse de Tag bem Grosi. Zom Schloofe hani fascht kein Zyt. S'Mami chond hei ond ech mache wiiter mit omestägere. Woni set go schloofe hani denn d'Bombe lo platze. Ech be em Bettli inne ufgstande ond ha usegluegt. Denn hed s'Mami Angst becho ond de Papi hed denn s'Bettli of die ondersti Stufe muesse ombaue. Ech be erst am 10i ist Bett. Ech gniesse das jetzt, wenn cha alles usere andere Position aluege.

 

Donnerstag, 22. November 2012

Ech mache extra lang am Morge om de Papi zärgere. Er sett mi of Aemme nä ond ech schloofe lang. Defoer hani denn de ganz Tag de Zyt ome ztobe. D'Nonna zeigt mer wieder neui Sache ond god au met go laufe. Ech blibe lang be de Nonna. S'Mami freut sech mech am Obig denn weder z'gse. Ech mache weder Theater bem Ischloofe. Ech wot doch i dem Bettli stoh. Wieso au legge.

 

Freitag, 23. November 2012

Ech ben wieder met em Mami onderwägs. Mer goend go Broue aluege i de Stadt met de Nonna. Ech cha is Restaurant go Breili ässe. Hoet darfi au s'erschte Mol of mis Auto setze. Ech ben ganz stolz. Sie muend me no hebe, doch mer gfallt das. Drom mues i d'Fuessli au no ufenäh.

 

Samstag, 24. November 2012

Ech darf hoet met go ichaufe. Zerscht esse mer aber no zmorge zäme. denn goemer in Pilatus Märt. Ech wot alles alluege ond ned schloofe. Drom beni denn scho e chli mued. Ech schloofe am Heifahre i ond cha denn no e chli breili äesse. Mer goend a dem schöne Tag go laufe ond ech schloofe em Chenderwage i. Ech gniesse das. Am Obig darf ech no met em Papi i de Badwanne plansche. S'Mami sproetz i dasmol so rechtig a. Ech be mued ond schloofe i, doch beni wäg de Zahnschmärze onruhig.

ech hilfe scho met bem Wäsche.

 

Sonntag, 25. November 2012

De Papi muess hoet go schaffe wäge Abstimme. So blib i met em Mami deheime. Ech trenke vel ond schlofe wenig. S'Mami choched foer de Papi vor. Wo ner hei chond wot i grad zunem schnoooge. Denn chamer a de Hose ufstoh.

Mer goend no go laufe. Ech luege omenand. Denn esse mer zäme. Ech chome es dritts Breili oeber ond esse fascht s'Ganze.

 

Montag, 26. November 2012

Ech ha gester lang schmärze wäg de Zähndli gha. Jetzt esch aber weder Tag ond ech cha ome spiele. Ech wot go Pflanze omruehre ond klädere of kleiderbox ufe. Am Nomitag gon i no zo de Muetereberatig. Ech be jetzt 69.5 cm gross ond 8960 Gramm schwär. Denn goni no e chli go chroemle i Pilatusmärt. De Papi zeigt mer am Obig d'Handorgele. Ech wott denn au spele ond dröcke a de Knöpf ume. Denn tanzi no zom Colasong vo Wihnachte. Ech sitze jetzt au sälber uf. Aso hani letzt Monat glert z'schnooge, z'sitze ond em Bettli ufzstah. Puhh. Rächt vel foer en so chlini Bohne.

 

 

Dienstag, 27. November 2012

Am Morge chomi früh uf. Ech tue de no s'Mami verschrecke. Plötzlich hani d'Woesch am Bode gha wo vorher of de Polstergruppe gse esch. Sie heds ned gmerkt, dass ech ufgstande be ond das abegno ha. Denn hani au no versucht of mis Bobbycar zcho. Sesch de met mer omgheit. Ha zerscht s'Mami aglugt ob i sell Bruelle. Am Mettag hani volli 200 gramm Breili gässe. Snöchste Breili hani denn am Nomitag em Manor met de Nonna ond em Mami gno. Am Obig hani denn no es 3. Breili gässe. Denn hani no bem Grosi en Klätterkurs of de Polstergruppe gmacht ond be denn mueg go min shoppe trinke. Debi beni igschlofe.

Bem Breili ässe mues ech das loschtig ha.

 

Mittwoch, 28. November 2012

Hoet chond s'Grosi cho luege. Ech wot ere zeige, dass ech jetzt scho rächt schnell be. Ech chlädere scho am Morge omenand. Ech schloofe am Morge gut. Am Nomittag em Chenderwage. Ech darf aue de Grosspapi go wecke. Ech esse am Mettag vel, doch ned am Nommitag. S'Mami chond hoet denn hei ond mer gniessed de Obig. Ech ha e chli Mueh met ischlofe, well ech jetzt emmer wot em Bettli stoh.

 

Donnerstag, 29. November 2012

De Nonno chond mech am Morge cho hole, well de Papi bem Schaffe ned mech cha of Aemme brenge. Es schneit au dosse ond es esch chalt. Ech sueche denn d'Naomi, doch die esch hoet met ehrem Mami onderwägs. Sie chond erscht am Mettag. Ech juble denn ganz Fescht. Ech lehre au met em Finger of oeppis z'zeige. So zeigi of alli Lichtli wo so omme send. De Papi chond mi am Obig cho hole ond ech schlofe bem heifahre i. Ech ha wieder e chli Zahnweh, doch d'Nonna hed mer hoet s'falsche Zaeppli gä ond so gspoeri das halt weniger.

 

Freitag, 30. November 2012

Ech cha jetzt weder of Sorsi fahre. s'Mami chond met mer weder is Pekip. Ech be jetzt die gröschti. So beni die einzig wo scho cha omechrable ond spele. Em Mami gfallt das weniger. Mer fahrid denn of Aemme. Ond d^Nonna luegt det met mer zom Mami. Mer goend no gäge de Oebig met em Papi go ichaufe. Ech darf s'erscht Mol em Wage denne sitze ond omeluege. Das esch cool.