Dienstag,  1. Mai 2012

Ech ha Euch jo adroht, dass ech hoet nüt schriibe. Drum nome es aktuells Bildli vo mer.

Ech gniesse de Früehlig.

 

Mittwoch, 2. Mai 2012

Hoet schlofi am Morge bes am 8. (Vorher hani s'Mami verarscht. Ha zerscht brueled. Wo sie denn de Schoppe parat gha het, beni weder igschloofe gse.) Am Nomitag lueget hoet s'Grosi zu mehr. S'Mami hed muesse is Gschäft met em Schef go rede. Ech ha doerfe met em Nick (Mim Cousin) spele. Er het lieb zo mer glueged. Ech ha denn au gässe. Hoet hani au ändlich weder choene schiisle. Das esch aue scho guet wenn das ändlich goht. De Papi hed heigstresst, wou s'Mami no hed muesse zo nere Aerztin. Sie hed letzti Woche en falschi Bewegig gmacht ond s'esch ere i Ruegge gschosse. Ech ha met em Papi gspellt. Devor hani beidi ueberrascht. Ech be of em Buuch i mim grosse Bettli gseh ond denn hani gmerkt, dass ech mech cha dreihe. Be denn plötzlech ofem Rögge gseh. De Papi hed mi no einisch of de Buuch gleiht ond ech has denn no einisch gmacht. Am Obig hani no 2 Fläschli trunke ond ben denn igschloofe. Trenke macht mued.

hoet hani gärn gspelt ond de zu pläuderlet.

 

Donnerstag, 3. Mai 2012

Alles Gute zu 4 Monaten Stella. Am Morge goemmer of Aemme zo de Nonna, well s'Mami muess zom Chiro. Ech ha es Gaudi mit de Naomi. Mer lachid üs gägesitig a. Am Mettag send alli dete. Nonna, Nonno, Zia Rebecca, Gotti Sabina. Ond alli wend oeppis vo mehr. Sesch fascht e chli vel gseh. Denn chond am Nomiitag no em Mai si Goettibueb de Jonas verbi ond luegt mech a. Sis Mami, d'Luisa esch au debi. Di kenni au scho. Wo de Papi am Obig hei chond beni so kapott, dass i ohni Obigritual ischloofe.

 

Freitag, 4. Mai 2012

Ech schlofe bes am 6i am Morge. Denn ged mer s'Mami zässe. Sie lod mech denn no e chli lo schloofe. De Papi gseni chorz bevor er goht go schaffe. S'esch schoen Wätter also goemmer hot 2 x go Laufe. Ech ha gaege Obig weder vel Honger. So essi chorz nochenand. Hoet geht mer s'Mami mis Aesse, do de Papi en Kurs in Astronomie geht. Sie nimmt mi denn schon met es Zimmer sehr früh. Doch ech schlofe i ond verwache de erscht wieder am noechste Tag.

 

Samstag, 5. Mai 2012

Am Morge verwach ech ond wot aesse. Hoet esch schoen, dass de Papi am Morge cha do bliibe. Merh goend scho glii go ichaufe. Ech ha hoet mol ned gross gschloofe, sondern interessiert zuglueged, was do so alles geht. Am Mettag hani natürlich weder alles dorenand brocht, well ech z'erscht ha woelle aesse. De Papi hed denn zo merh gluegt ond met mehr gspielt. Denn esch no Tante Re cho med de Naomi. die hed aber zerscht gschloofe. Ech halt ned. Mer send chorz go laufe. Doch denn esch es cho rägne ond de Papi esch met mer heigsprunge. Ech be debi igschloofe. Denn hani no doerfe bädele. Hoet het mer das guet gfalle. Denn hani fascht 300 ml no vertilgt. Ech ha denn met de Händ ond Fuess metgholfe, wo de Papi hed müesse em Mami si Rüegge massiere, well dä so weh gmacht hed. Gägi die halbi Elfi beni denn igschloofe. Jetzt träumi süess.

 

Sonntag, 6. Mai 2012

Hoet hemmer vel vor. Gester hed de Timo (min Cousin) Geburtstag gha ond morn werd de Onkel Thomas 40gi. Sieh hend huet es Fäscht. Mer gönd detäne ond es het vel anderi Lüüt. Ech cha vel entdecke. Sie essid denn en Brunch. Ech ha weder numme mis Trinke.

Noch em ene Powernapp hani denn met ganz grosse Auge miis erschte Desserbuffet gseh. Das hätt mer scho gfalle, doch sie hend mer nüd ghä. Zwosche dinne heds no rächt Gwitteret. De Papi hed mi grad rächtzitig hei brocht.

De Papi zeigt mer s'Desserbuffet. Doch es esch gemein, ech darf nüd aesse.

Dä Tag hed mi denn rächt fertig gmacht. be am Obig ufzoge gsi ond ha noemme rechtig choenne Schloofe. Erscht nach langem hed's Mami mech zom Schloofe brocht, doch denn beni bes am nöchste Morge em Tiifschloof gseh.

 

Montag, 7. Mai 2012

Hoet hani met em Mami en ruhige Tag gha. Ech ha vel gschloofe om mech zerhole. Denn simmer no go laufe. De Papi hed am Obig es Moggegitter em Bad montiert, dass s'Mami ond ech denn ned so vel verstoche wärde settig.

 

Dienstag, 8. Mai 2012

Ech ch endlich wieder schiessle. Genau wenn s'Mami usem Pilatusmärt hed woelle usefahre hani choenne. Hed guet gschmoeckt em Auto vom Mami. Mer send zäme go shoppe gseh, woell deheime de Herr Koeppel no neui Moebel inegmacht hed. Di sind schön. Ech luege sie emmer a. Au hani gester no glueget, wie mini Eltere hend avo versorge. Ech ben es grosses Meitschi ond schloofe bes gäge Morge.

 

Mittwoch, 9. Mai 2012

Am Morge rägnets wo ech ufstoh. drom goemmer no einisch go schloofe. S'Mami esch ned ganz zwaeg. Ech stuune, was ech so alles entdecke cha. Ech gone met go ichaufe ond wot denn au weder trenke. Sie hend mer denn em Coop muesse en Shoppe gä. De semmer hei ond ech be denn hell wach gseh ond ha no einisch trunke. S'Grosi ond de Grosspapi hend mi au gschwend no bsuecht.

 

Donnerstag, 10. Mai 2012

Ech bliib höt e chli ruhiger. S'Mami esch vercheltet ond sie mag ned so. Am Nomiitag nimmt s'Grosi mech ond sie treiht mech ome. Denn nimmt sie de Wage ond schiebt mech zo de Bäum abe. Ech schloofe dosse i. Denn chond de Papi hei ond er nemmt mech met zom Cheminee. Det grilliered sie sich Wörschtli. S'esch schöns Wätter. Ech trenke am Obig weder vel ond schloofe fredlich i.

 

Freitag, 11. Mai 2012

Ech stone am halbi sächsi uf ond ha Honger. Schleze denn 200 ml innert ere viertestond abe. Denn schlofi wieder tüf ond fescht i ond gmerke ned, dass s'Mami mech met zo de Nonna nemmt. D'Naomi ond d'Nonna lueged zo mer wel s'Mami zom Chiro goht. Denn gehts Pizza. Leider ned für mech. Das chond denn aber scho no. S'Gotti hed Rüggeweh. Noch em Mettag gömmer zrogg ond s'Mami zeigt e de Zia Rebbi oeppis z^Horb. Denn chond s'Gotti ond sie gönd en Taufcherze foer mech go ussuche. Ech be de bi. Nochäne hed mech s'Gotti no be sech. Sesch sehr warm dosse met 30 Grad. De Papi ond s'Mami grillieried denn met em Grosspapi ond em Grossmami dosse. Ech trenke au dosse ond schloofe denn em Chenderwage dosse i. Gsehne vorher ruedig vel interessanti Sache do osse. Gemein esch, dass sie no Glacé essid, während dem ech schloofe. Ech wot defoer nochäne no trinke. hä, ha das dene zeigt. ha 390 ml innert 3 Stunde trunke. Heisses Wätter macht Dorscht.

 

Samstag, 12. Mai 2012

Ech darf heut weder emol bädele. S'gfallt mer jetzt. So langsam magi über die ganzi Wanne mech z'verteile. Ech wachse halt so e chli. S'esch wüescht dosse. So bliebemer denne ond ech schloofe vel. Morn werds astrengend wärde. De Papi goht a Match ond be met em Mami deheime.

 

Sonntag, 13. Mai 2012

Hoet het em Mami si Göttibueb, de Jonas Geburtstag. Me goend sie go Bsueche. De Jonas, de Nicolas, d'Luisa ond de Martin. Denn hets no vel Lüet ob Bsuech. Auch no de Fabirizio. Ech esse denn dete ond luege zue was die so alles machid. Ech ha ganz vel erläbt ond bruche es zitli om das alles zverarbeite. Am Obig gommer chorz go laufe. doch es esch chalt ond ech ha Honger. So muends met mer weder zrogg. Ech wott beim Chenderwage s'Verdeck offe ha. Cabriochenderwage esch besser. Ech wott jetzt alles aluege, was es so geht.

Ech lache jetzt auch gärn emol de Papi au

 

Montag, 14. Mai 2012

Noch dem de Papi am Obig hei chond verzell ech em, dass ech jetzt 58 cm gross be ond 6180 Gramm schwär be. Das hends be de Müetterebratig festgstellt. Ech wott det au trenke. Denn semmer hei ond wartit of de Papi. Med dem gömmer denn no go Laufe. Ech luege ganz interessiert osem Wage ond gsehne jetzt die Bäum ond Strücher om de Wage. Wot nome det Laufe, wo s so oeppis hed. Soscht sägi de scho, dass s'mer ned gfallt. Ech ha scho en oluti Stimm.

Happy Birthday Gotti.

 

Dienstag, 15. Mai 2012

Ech cha met em Mami ellei go ichaufe i Pili. Det chomi au zässe oeber. Das gfallt mer. Gäge obig hani vel Honger ond verputze fascht 3 Fläschli. Denn lüütet de Götti no chorz a. Au aer muess zo de Chend luege wie de Papi. S'Mami muess no chorz zom Arzt. Ech ha Müh met ischloofe ond be hoet lang wach.

 

Mittwoch, 16. Mai 2012

Hoet hani  e komische Tag, ech verwache tagsüber oeppe alli 15 Minute ond be ned rechtig wach. Weiss ned, was met mer hoet los esch. Das zieht sech doere ganzi Tag. De Papi esch hoet obig ned do, er esch en Bern am Cupfinal. Ech halte drom s'Mami of Trab, wel ech halt mis Obigritual ned cha mache. Ech schloffe erscht noch Metternacht werklich i. Hoet bruchi d'Nöchi vom Mami.

 

Donnerstag, 17. Mai 2012

Hoet esch em Gotti sini Party. Mehr goen also noch aemme. Det gehts vel Pizza wo d'Nonna macht. Leider ned foer mech, doch das werdi denn scho no nochehole. Ech go met de Nonna, em Mami ond em Papi go spaziere. Ech schloofe em Chenderwage enne. Defoer beni denn nochhär gem Gotti weder wach. Ech muess doch luege, was es det so alles zässe geht.

 

Freitag, 18. Mai 2012

Am Morge goni met em Mami zo de Nonna ond de Naomi. Sie luegid zo mer woell s'Mami zom Chiro muess. Denn esse mer no dete. Am Nomitag semer denn weder deheime. Mer bliibed am Obig deheime ond de Papi goht go ichaufe. Ech ha vel gseh ond nemes e chli ruhiger om das z'verarbeite.

 

Samstag, 19. Mai 2012

Am Morge nehme mers gmuetlich. Ech luege e chli ome ond schloofe. Denn chond de Götti mit sinere Familie verbi. Merh essig zäme zmettag. S'Grosi esch au debi. Sie hed jo hoet Gebortstag. Drom lade mer si i. Denn goemmer of de Spelplatz em Altersheim. Ech tue det picknicke. (Es Fläschli Moulch) Deheime hani denn weder e chli gschloofe.

Doch denn send denn no mini Cousin cho om em Grosi z'gratuliere. Sie hend alli Grillsache gässe. Ech ha muesse Moulch nä. Gemein. ZO allem Oeberfloss hends denn no Dessert gnoh.

Ech ha muesse zueluege, wie die gässe hend. Tante Esther het mi au e chli ghebt.

 

Sonntag, 20. Mai 2012

Mer hend am Morgen no e chli gschloofe, ned zlang. Denn hend s'Mami ond de Papi e chli zmörgelet. Woell ech so schoen wach gseh be hani denn dörfe go bädele. S'gfallt mer langsam ond ech be scho fascht zgross foer da Zöber. Denn semmer go laufe ond ech ben igschloofe. Nochem Mettag esch denn de Markus Amrein met de Sonja of Bsuech cho. Sie hend mech welle go alluege. Danke foers Gschänkli wo ech übercho ha. De Papi esch no a letzti Match ond ech ha de Heime met em Mami gspellt. ha ned so rechtig woelle schloofe.

 

Montag, 21. Mai 2012

Ech gniesses alli e chli of Trab zhalte. Drom stoni hoet am halbi 6i uf. Ech go hoet in Pilatus Märt met em Mami ond woell i Honger ha, chani det denn trenke. Be halt en Gschiidi, so chani länger alles det aluege. Ech trenke aktuell am Obig ganz vel. Das schafft mi so, dass i am 8i scho ischloofe.

 

Dienstag, 22. Mai 2012

Ech überrasche s'Mami ganz fescht. Ech schloofe bes am 7i am Morge, dass send 11 Stond am Stöck. Das esch Stellarekord. Denn trenki grad mol 250 ml, denn mer goend furt. Ech gone met em Mami zo de Naomi ond de Nonna. D'Nonna chond met mer go laufe. S'Mami got met de Naomi of de spielplatz ond denn noch i d'Migros. Alli luegid zo mer, numme ned s'Gotti, die esch en Rom met em Massimo. Die wott einfach ned mer d'Wendle wächsle, drom got si wiit furt.

Am Obig hani weder vel Honger. Zwoeschem Spele met em Papi trenk ech ganzi 370 ml enntert guet 2 Stond ond schloofe denn i. Hoet esch au en Rekord bem Trenke. Ech ha fascht en Litter tronke. Puuh, das esch vel.

 

Mitwoch, 23. Mai 2012

De Papi goht elei go ichaufe, well ech e chli zuviel ufnäh tue ond am Obig esch das gmäss em Mami ned guet. Es het de ganz Tag nomme grägnet. So hemmer halt en ruhigere Tag gmacht.

 

Donnerstag, 24. Mai 2012

Hoet muess i weder zom Dr. Büttler go empfe. Die erschti Spreze hani no guet higno, be de 2. hani muesse brüelle. Esch au gemein gseh, mech so lang lo z'warte em Wartzimmer. Denn hani auch Honger gha ond muesse warte. Be aber jetzt 59 cm ond 6400 Gramm schwär. Of em ganze Wäg hei hani denn bem Mai reklamiert ond gschompfe. Ned bruelle, sondern reklamiere. Am Nomittag semmer no zo de Ostehopathin. Det hani denn gschesslet. Shed so gstunke, dass sie hend muesse de Behandligsruum löfte. D'Nonna esch cho hoelfe luege ond d'Rebi ond d'Naomi send au det gseh ond hend met ues Hotdog gässe. Ech ha e licht erhöhti Temperatur gah.

 

Freitag, 25. Mai 2012

Me gönd hoet no chorz zäme go ichaufe. Ech ha natürlech genau denn Honger gha. So hed mer denn zerscht s'Mami, den de Papi bem Bachmann es schoeppli ghä. Ech ha denn natürlich vor allne Lütte ganz luut görpset ond die andere Lüt hend mi defoer aglachet. Tagsüber hani vel gschloofe, be halt wäg dene Empfige scho chli doerenand.

 

Samstag, 26. Mai 2012

Mer bsueched hoet no de Hans ond d'Anita. Sieh hend no es Gschänkli foer mech. Ech danke euch härzlich für die Gschänkli. Denn am Obig chond de Papi met go laufe obwohl d'Schwiiz gäge Düütschland gwönnt.

 

Sonntag, 27. Mai 2012

Ech be jetzt auch vercheltet. Weiss ned, ob i das vom Papi gerbt ha. Danke Papi. Ech ha ganz wässrigi Aeugli ond au Fieber. Am Nommitag choemid denn Tante Re, de Zio Stanley ond d'Naomi of Bsuech. Sie essid met ues. Ech ge ganz unruhig. Mer gots ned so guet. S'Mami telefoniert denn em Spetal. Die sägid, sie soell mech cho zeige. Also goemmer is Kispi. Ech schlofe onderwägs ond so beni denn dobe besser zwäg. Sie kontrolliered mech. Ech ha denn fascht kei Fieber me. Deheime hani noch 38.2 gha. Sie losid mini Lunge ab ond auch ob ech guet cha schnuufe. Ech darf weder hei. Doch det fend i kei Rueh. de Papi ond vorallem sMami muend mech die ganzi Nacht be sech Kanguruhe. Jedes Mol, weni aeneligge, chond weder en Huesteafall. Erscht am Morge noch em Aesse chani liegend schloofe.

 

Montag, 28. Mai 2012

Nochdem ich di ganzi Nacht bem Mami of em Oberkörper verbrocht ha, beni gäge Morge de no au im Bettli igschloofe. Be rechtig fescht vercheltet. Das esch gemein. Ech be ganz en Armi. S'Mami ond de Papi send fescht gfordert. S'Grosi chond hei ond hed fescht beduure met mer. Danke Grosi.

 

Dienstag, 29. Mai 2012

Ech cha hoet no zom Dr. Bütler. De get mer denn so komische Denger wo mer ist Füdli geht (Zäpfli). Die tuend mehr helfe. Ech be aber sehr mued ond be ganz dorenand met de Zyte. De Papi hed am Obig no Stärnwartedienst. Grosi chond mer cho Schoppe gä, dass s'Mami mol e paar Minute foer sech hed.

 

Mittwoch, 30. Mai 2012

Mer gods e chli besser. Lache scho weder de Nick ond s'Grosi a. S'Schnuufe esch no schwär ond ech muess au e chli schnarchle bem Schloofe. So schlof zwar ech, doch ned s'mami ond de Papi. D'Nonna chond auch chorz verbi zom mech bsueche. Ech trenke am Obig ganz vel ond mehrmals nochenand. Muess jo ufhole, was i i de letzte Täge ned ha choenne  trenke.

 

Donnerstag, 31. Mai 2012

Ech ch hoet zo de Osteopathin. S'Mami verzechtet of ehre Termin ond ech darf jetzt go. Emmer weni det be chani denn au schissle. Ergendwie befreit mech das. De Papi hed am Obig no lang met mer gspellt. Ech be erscht spot igschloofe, well i jo fascht de ganz Tag scho schloofe.