Samstag, 1. März 2014

Mehr tuend hoet schaffe. De Papi helft em Grosspapi bem omsage vo de 2 Bäum im Garte. Ech ond de Nick hälfid au e chli. Denn goemmer aber lieber is Triibhus ond duend det met em Dräck spiele. Am Obig darf ech denn no met em Papi go bade. Es esch spoot, womer fertig send so esse mer halt Hot Dog. Ech ha die Wurschtli ganz fescht gärn.

 

 

Sonntag, 2. März 2014

Mehr goend noch em Mettag of Horb a Fasnachtsomzog. Ech darf bem Papi of de scholtere setze. Ech gseh alles ond ha en Ohreschotz a. Mir gfallts, wenn die Lüüt tuend gompe, tanze ond luut Musig mache. Ech ha es Tigerkostümli a.

 

Mittwoch, 19. März 2014

Am Morge chonds Grosi zo mer. Ech ben scho fertig ond ech wot grad met ehre spiele. Ech säge emmer chom Grosi. Ech darf met ehre de Trog potze ond so rechtig nass wärde. Ech gseh wie der Grosspapi met ehre Maschine Bättli fin macht. Am Nomitag chani  no go sändele. De Grosspapi nimmt 25 kilo Sand mehr dezu. Das müuesst foer mech länge. Am Obig bad ech ond den chomi no neui Badhösli oeber. Das sägi auch grad. Badihösli.

S'Mami hed mer no Sache foer de Garte chauft. Ech ha freud. Anstatt is Bett zgo leggi mini Badhösli a, en Hut ond au no mis Rocksäckli. Ech wott i Chindergarte go.