Sonntag, 1. Juli 2012

Hoet esch en grosse tag foer mech. Hoet werd ech tauft ond chome denn au no vel Gschänkli oeber. Ech schlafe am Morge e chli länger. Es esch bedeckt dosse. Denn trenki oeppis. s'mami macht mech zrächt foer d'Taufe. Doch om alles dorenand zbrenge (do bini ganz guet) machi de no chorz vor em Abfahre Gaggi. Ech cha esch schoens Chleidli alege. Denn goemmer zo de Chele Cheschtenebaum. Det hend s'Mami ond de Papi scho ghuerotet. (http://www.wetter-horw.ch/hochzeit)
Au de Pfarrer esch de glich. mer treffid en e de Chele ond ech be no em Maxicosi ond luege omenand.

Was moechid die do met mehr?

Denn gohts los. de Pater Brändle chond mech cho aluege ond redet met mehr. Ech lache zrog. Das esch scho mol sempatisch. Denn sengemer oeppis ond de Papi hed mi. Es geht vel zentdecke od e de chele.

Ech werde denn tauft. S'Wasser fliesst. (s' Grosi hed en Teil vo Frankrich (Lourdes)) hei gnoh. Mer hend also ganz speziells Wasser. Mis Choepfli esch denn onder Wasser gsetzt worde, doch ech has ruhig gno. Denn hani no Chrisam oebercho of d'Sterne. Ond fascht zom Schloss hed denn no de Goetti d'Cherze azoendet.

Nochäne semmer hei ond ech be am Schloofe gseh. Das letzte Lied vom Pfarrer hed mi zom Ischloofe brocht. Ned emol d'Fotene hani metbecho. Ech choeme denn z'aesse oeber ond die andere au. Es geht Pizza ond Fleisch ond Chaes ond Brot. Denn hends no en Rendsschmorbrate ond Gmues ond Gratin gaesse. Denn esch d'Nadin no met de Melissa ond em Nick cho. Sie hend denn no Chueche gässe ohni mech. Esch doch eifach gemein. Ech ha muesse go schloofe. Am Obig hani denn no vom Grosi ghoert, dass s'Urgrossmuete fescht Freud gha hed am Taufwasser vo mer wo sie becho hed. Sesch e lange Tag gseh, doch ech glaub ech has guet gmacht.

 

Montag, 2. Juli 2012

Ech stone glich zemli früh uf. Mer nemids ruhiger als soescht. S'Mami esch no am Ufruume. Am Nomitag semmer be de Frau Wicki i de Muettereberatig. Ech be jetzt 62 cm gross ond 7.4 kg schwär. Ech be scho zemlich stark am zahne. Ha drom emmer weder zahnweh. Gäg de Obig goemmer denn no of Lozärn zom Sommerträff vo de Sterngogger. Die luegid mech alli so rechtig a. Ech be e chli en Star. Muess glaub de Papi noch Autogrammcharte froge. s'Buehlmanns send au det gseh ond d'Irma ond de Beat händ mech choenne hebe.

 

Dienstag, 3. Juli 2012

Ech schlofe am Morge bis gäg di 7i. Denn speli vel met em Mami. Mer gond no chorz of Horw. D'Tante Martina chont au verbi ond wot em Papi si Fotiapparat. Ond brengt no en kapotte PC. De Papi sett dä flecke. S'Grosi chond cho luege, was sie morn alles darf oder muess mache met mer. Ach jo, em Garte beni au noch gseh ond ha d'Blätter vo dene bonte Blueme aglänged. Ech be jetzt 6 Moenet of dere Wält. S'gfallt mer do scho guet. Ech muess aber no groesser wärde.

 

Mittwoch, 4. Juli 2012

Ech stone hoet zemlech spot uf. So muess s'Grosi scho en Teil vo de Morgearbet übernäh. Sie chond hoet zom Handkoss ond darf zo mer luege, wel s'Mami s'erscht mol goht go schaffe set langem. Ech spele met em Grosi. Huet schlofi wenig. Defoer goemmer no de Garte go aluege. Det hets ganz vel bunti Farbe zom aluuege. Sie spelt gärn met mehr ond ech gniesse das. Ech cha den au no e chli schiessle bevor s'Mami weder hei chond. Sie muess denn scho viel weder bereit mache, do ech au morn no e wäg be.

 

Donnerstag, 5. Juli 2012

De Papi nemmt mech am Morge met of Aemme.  Det empfod mi de roti Teppech vom Nonno. Er holt mech bem Auto ab. Nomme bloed, dass ech schloofe. Dobe esch au de Nonno ond d^Naomi no gseh. Ech be denn verwached. de Papi hed sech be mer verabschiedet ond ech ha vel gspelt met em Nonno, de Nonna ond au de Naomi. Denn hani vel gässe ond be denn am Obig weder vom Papi abgholt worde. gschloofe hani ned vel. Defoer hani be de Nonna no e chli gschiislet. Denn semer hei ond s'Mami hed mi wieder choenne id Arme näh. Sie hed mech vermesst. Mer hend no gspielt medeand ond e chli gschmüselet. Denn beni ganz mued gseh, ha aber lang bruucht, om izschloofe.

 

Freitag, 6. Juli 2012

Hoet esch en schmuusetag. s'Mami luegt hoet de ganz Tag zo mer. Das woni gester ond vorgester ned gha ha, bechomi jetzt ganz fescht. Ech schloofe me als a de Vortäg. Mer goend denn am Obig no go ichaufe. Ech cha weder ganz veli Sache gseh. Doch denn oeberchond mi de Honger. Ech schloofe aber leider i, bevor i cha Trenke. Woni verwache esch noemme s'Mami do, sondern de Papi. De git mer denn de Shoppe. Ech wot aber alles aluege. Drom dreihi emmer weder de Chopf. De Papi esch aber schnell gnueg. Ech ha hoet Mueh izschloofe. So woti am halbi 11 no einisch trenke.

 

Samstag, 7. Juli 2012

Ech stone am 7i am Morge uf. Denn wot i no e chli Spass ha. Ech leg mech is Bett vom Papi ond Mami ond oeberneme s'Zepter. Ech be scho gli weder quer em Bett.

Ech oebernemme s'ganze Bett vo mine Eltere!

Den schlofi no e chli bem Mami. Mer stoend denn uf ond ech trenke ond spele. Dosse schint d'Sonne. De Papi macht Vorarbeite foe en Sidewalk, was ge gugger esch das so weder. Er nemmt sis Teleskop ond trefft sech met em Roli Stalder. Denn wends e de Lüüt d'Sonne zeige ond d'Sonneflecke. (Das esch doch eifach Dräck of de Luupe!). S'Mami chond met mer au i d Stadt ond mer goend em See entlang go Laufe. Det sueche mer de Papi. S'Mami lauft zwiit ond muess weder zruegg. Ech schlofe. Denn gsend mi de Roli ond Marylin doch no. Mer goend weder oeber d'Bruegg. De chond s'Mami ond de Papi met mer is Moevenpick. Sie essid det Glacé. Ech darf defoer die Glacekarte sälber doereblettere. Das esch interessant. s'nöchst Mol bstelli denn au eini. Ech ben am Obig fescht mued ond schlofe bem Aesse i. Denn hani s'erschte Mol doerfe e mim Zimmer die ganzi Nacht schloofe. No em chline Bettli ond oeberwacht met em Babyphone. Ech ha gschloofe bes am Morge. S'Mami ond de Papi send aber scho e chli ufgregt gsi mich do elei zlo.

Vo jetzt a chani demfal z'Nacht in Usgang!!!

 

Sonntag, 8. Juli 2012

Ech darf zom Mami ond Papi am Sonntigmorge. Ech schloofe det weder i. De Papi got go zmorge mache ond ech schloofe ond schloofe. Defoer wott i denn de Rescht vom Tag noemme schloofe. Mer goend no zom Mami is Gschäft go Belder hole. Ech luege omenand ond interessiere mech. Denn essi wieder ond scho bald esch Obig. De Papi chond met mer cho bade. Hoet gfallt mer das e de Grosse Wanne. Ech spele met de Quitschäntli. Defoer bruchi lang, bes i ischloofe. Die hend eifach ned gmerkt, dass ech no es dessert ha woelle ond drom no es dritts Mol ennert 3 Stonde ha woelle aesse. Nochäne beni denn ruhig gsi.

 

Montag, 9. Juli 2012

De Papi chond am Morge am 6 mich cho bsueche. Ech ha e chli Radau gmacht em Zimmer ond är heds ghoert. Denn hed er mer no Wasser koched ond s'aesse vorbereitet. Das hed mer denn s'Mami gä. Ech han numme wenig denn woelle schloofe. Wieso au. Ech be met em Mami no in Pilatus Märt go Aesse foer mech chaufe. Am Obig esch Grosi ond de Grosspapi weder usem Wallis cho. Die hani natürlich muesse begrüsse. Sie hend mer defoer die grossi Poppe ond die Mobile be ene aglo. Ech woett jetzt die emmer alänge. Au de Stern i mim Zemmer ond d'Chrone vom Timo ond Livio hani woelle alänge. Schloofe tuni erscht noch eme wiitere Fläschli.

 

Dienstag, 10. Juli 2012

Ech schloofe bes am morgen ond denn go ni go trenke. Mer goend denn of Emme is Aemmecenter ond moechid es Bsuechli be de Nonna ond em Nonno. S'Mami esst det Pasta. Ech choemme eifach nomme Moulch oeber. Am Nomitag schlofi lang ond fescht. Das esch s'Mami gar ned gwoennt. Ech esse denn woe de Papi hei esch cho. Of em Grosse Choessi wot i jetzt scho mech noch voere drücke om ufe z'cho. Ech go met em Papi no gos Wendredli aluege. Ech lache fescht, wenn i denn denn das Wendredli gse dreihe. Ech woett am halbi 10i no einisch Trenke. Ech schloefe halt eifach ned i, ohni dä Schlummertrunk.

 

Mittwoch, 11. Juli 2012

Ech schloofe no. Doch denn chond scho bald s'Grosi ond chond zo mer cho luege. Sie cha no Zytig läse ohni dass ech sie stoere. Denn hemmers Loschtig zäme. Merh goend merhmols  a dem Tag i Garte ond ech luege alli Blueme ond Blätte met Gwonder a. De Grosspapi spelt au e chli met mer. Er hed vel ztue dosse. Met em Grosi zäme lachi ganz gärn. Am Obig chond s'Mami ond ech schloofe e chli. De ganz Tag hani ned vel woelle schloofe. De Papi tued med mer no e chli spiele. Schloofe wot i no ned. Ech tue sehr stark zahne.

 

Donnerstag, 12. Juli 2012

Hoet sengid s'Mami ond ech am Morge em Papi es Liedli. Alles gueti zom Gebortstag. Denn muess i scho frueh met em Papi wegfahre. Es got of Emmebrugg, woni met de Nonna ond em Nonno ond de Naomi de Tag verbrenge. Sie empfangid mech scho ond ech lache sie a. Ech ha e chli e komischi Nase. Am Obig chond mi de Papi go hole ond denn luegt s'Grosi no chorz zo mer, dass s'Mami ond de Papi gschwend choend en Pizza go aesse. De Nick esch au do ond tued ganz lieb zo mer si. Er darf mech au hebe. Das es loschtig gsi. Be mer fod emmer mehr d'Nase a laufe. Es macht alles plötzlech zu. Ech ha am Obig bem schloofe denn mueh gha met schnuufe. Ha zerscht muesse merke, dass ech au dors Mue cha schnuufe. ha s'Mami ond de Papi demit verschreckt. denn chond no s'Zahne dezue. Das esch fascht e chli vel gseh.

 

Freitag, 13. Juli 2012

Ech han en schlächti Nacht hender mer. Es hed mer d'Nase ganz zue gmacht ond ech ha den ganz schlächt gschnuufet. Ha fascht de ganz Tag emmer weder e chli gschloofet. Be e chli belämmert. Ech cha hoet ned emol go ichaufe. Muess de heime bliibe. De Obig got denn weder e chli besser.

 

Samstag, 14. Juli 2012

Ech schloofe am Morge no bis gäg di halbi nüüni. Denn chond de Goetti no chorz verbi om em Papi oeppis zbrenge. De Papi esch am Vorbereite. Miis Urgrossmami werd hoet 90 Johr alt. Mer goend denn no a die Fiir gäg de Oebig.

Ech be am Zahne ond chaue emmer weder of so enere Worzle ome.

Speziell foers Urgrosi heds no en sone Stemmig am Hemmel gä.

 

 

Sonntag, 15. Juli 2012

Ech schlofe bes gäge di Nüni am Morge. Denn hani e chli gässe ond be denn weder e chli go schloofe. Defoer hani de Rescht vom Tag denn noemme rechtig welle schloofe. Ech ha s'Mami agsteckt. Jetzt esch si au krank worde. De papi darf jetzt elei zo mer luege ond mer goend is Altersheim. det zeigt er mer d'Tiere det vorne. D'Esle, d'Häsli ond s'Geisli. Am Obig luegt s'Grosi no es Buechli met mer a. Ech muess emmer no rächt Hueste ond ha au no fescht Zahnweh.

 

Montag, 16. Juli 2012

Em Mami gohts e chli besser. Mer au. Ech cha hoet lang verosse bem Grosi ond bem Mami si. Denn issid s'Mami ond de Papi dosse znacht ond s'Grosi ond de Grosspapi röstid Bohne. Sie gend mer eini zom Spiele. Ech sitze em Babysitter ond luege alles gnau a. Det hets vel grüni Blättli ond auch vel Blueme. Die beide Schildchröt luegi emmer weder a. Au em Papi sis Windrädli dusse, das gfallt mer. Ech ben denn mued ond schloofe bem Trenke of em Choessi vom Papi i.

 

Dienstag, 17. Juli 2012

Ech schloofe lang ond esse erscht gäg die 7i am Morge. Während dem Tag wotti ned so rechtig schloofe. Wieso au. ech luege lieber alles a ond luege omenand. Ob dinne oder dosse. Am Obig choemid no es paar Fraue zom Grosi go jasse. Ech muess die alli au begrüsse. Met em Papi hoelf i em Grosspapi de Toner zwächsle. was ech ned alles scho cha. Ech spiele no e chli omenand ond schloofe denn nach em Nachtriutal i. Ech muess Chraft sammle. s'Grosi luegt morn zo mer. De muess ech vel aluege ond entdecke.

 

Mittwoch, 18. Juli 2012

Am Morge chonds Grosi zo mer cho luege. Sie meint, dass sie choenti Zitig läse, doch do hani oeppis degäge. So verwache i schnell weder. Mer spelid do ond au be ene i de Wohnig. Denn goemmer vel noch use om d'Bluemli azluege. Au de Grosspapi hed mi be sech ond mer sitzid of de grosse Stei be de Blueme. Ech gniess es. s'Mami chond scho am halbi füfi hei ond s'Grosi fahrt is Wallis. De Papi chond am 7i ond brengt mer no es Gschänkli met. En Bobbycar hed er gholt em Coop. Jetzt ghört mer scho es Auto. Ech bruuche das als Statussymbol. Müd schlofi denn i ond schloofe fascht doere obwohl s'Mami rächt gschnarchlet het. Drom hed de Papi mech zo sech übere gno wos weniger luut gse esch.

 

Donnerstag, 19. Juli 2012

Am Morge hani scho früh zom Nonno ond de Nonna choenne. die hend scho of mech gwartet. Ech be auch onderwägs noemme igschloofe, sondern ha gspielt. Denn hani alles woelle aluege i de Wonig vo de Nonna. Au die andere send mech cho bsueche ond so hani gar kei Ziit gha gross as schloofe z'dänke. Sesch scho bald obig gsi ond de Papi esch weder cho. S'Gotti hed mi zom Auto begleitet. Deheime het de Papi mer es neus Mobile ufghänkt. Ech be denn so beschäftigt gse met demm, dass i gar ned gmerkt ha, dass s'Mami au do gse esch. Ech ha s'erscht mol me de Füs das Mobile au berührt ond omegschlage. S'hed sech so rechtig bewegt. Das hed mer gfalle. Ech muess emmer no e chli hueschte ond charchle hal au.

 

Freitag, 20. Juli 2012

Hoet esch en Kuscheltag met em Mami. Ech gniesse sie ond schloofe zemlech vel. Ech be fescht am Zahne. Am Obig spelt au de Papi no met mer ond er bereitet Fleisch vor für am Samstig.

 

Samstag, 21. Juli 2012

Ech hueschte emmer no e chli ommenand. Us Röcksecht of mech tuend mini Eltere hoet ned em Hoettli usse aesse, sondern e de Wohnig inne. Hoet choemi ganz hoeche astronomische Bsuech oeber. De Marc ond d'Susi choemid. De Marc esch de Chef vo de AGL. (für alli wo nede so vell woessig we ech, das sind d'Astronomoe vo Lozärn) ond denn  chond au no de Dani met de Doris. De Dani esch Chef vo de Usstellige em Verkehrshuus ond em ghört aus Plani. Die brengid mer no gschänkli met ond ech gniesses e chli länger uf zsi ond so ometreigt z'wärde.

 

Sonntag, 22. Juli 2012

Mer schlofig bis gäge die 8i. Denn beni hongrig. Hoet esch weder en Tag wo ni ganz vel wot trenke. Ech cha am Morge schissle, denn rechtig bissle, denn darf i go bade met em Papi . Ech plansche so rechtig s'erscht Mol i dere Badwanne ome. Ech spele met de Gommitierli em Wasser. s'esch scho komisch, wenn do en usere Bruuse so wasser tropflet. Ech versuche das z'packe, doch das got eifach weder wäg. Denn schloofe i ganz lang am Nommitag. S'Mami ond de Papi sind ganz verwonderet. Gäge Obig schaffis no, s'erscht Mol mech selbständig z'dreihe. Mer goend no veruse go Bluemli aluege ond au no e chli go spaziere.

Ech be enteressiert ond luege, was do so alles a de Bäume hanged.

A dene Bire chamer scho e cli zii.

 

Montag, 23. Juli 2012

Hoet hani Grosskampftag. Mer goend am Morge scho zom Herr dr. Bütler. Ech ha hoet oeber 38 Grad Fieber. Die Zähndli moechid mer rächt weh. Er misst mech ond ech be jetzt 64 cm gross ond glaub 7800 Gramm schwär. Er vergisst das izträge. Denn goemmer hei go aesse. Am Nommitag esch no en Bsuech be de Frau Wecki agseid. Ech schloofe zwar, doch sie get em Mami Tips. Denn muess i no is Büro vom Mami woell niemer omme esch, wo cha Loehn freigäh. Also muess halt ech das Mache. Hoffentlich schriibt s'Mami denn au mini Zyyt als Arbeitszyyt uf. Deheime hani immerno Fieber ond ben unruhig. Ech bruuche hoet ganz lang, besi cha ischloofe. Ech chome no es Zäpfli oeber. s'Fieber esch denn zrogggange. Aber emmer die cheibe Zähndli.

 

Dienstag, 24. Juli 2012

Hoet legid s'Mami ond ech e chli en ruhigere Tag i. Ech be noch mued. Au s'Mami. Mer goend nor chorz id Apothek om oeppis z'chaufe. Schöscht gniess i s'Mami be mer zha.

 

Mittwoch, 25. Juli 2012

S'Mami luegt am Morge no zo mer. denn chond d'Nonna ond Rebi mit de Naomi om zo mer zluege. Sesch heiss dosse. S'Mami got e chli go schaffe ond de Papi chond denn gäge obig hei vo Zöri vom Kors. Denn tued er met mer bädele. Ech plansche so rechtig i dere Badwanne omenand ond wot de Viechli nocheschwömme. Das macht mi ganz kapott. ABer ech ha mue izschloofe.

 

Donnerstag, 26. Juli 2012

S'Mami muess mi au hoet brenge, wel de Papi amene Kors en Zöri esch. Ech verbrenge de tag be de Nonna ond em Nonno en Aemme. Die spelid ganz fescht met mer. De Papi chond am Obig hei ond es esch fescht war dosse. So tuend mer noch grilliere. Ech schloofe e chli em Chenderwage. Met em Papi goni no gschwend in Garte go Hemberi ond Bromberi abnäh. Ech schloffe weder mol sehr spot i. Es esch halt au fescht warm.

 

Freitag, 27. Juli 2012

Hoet chani de ganz Tag met em Mami gniesse. S'Fieber vom Zahne esch au e wäg. Ech gniesses. Es werd hoet so rechtig heiss ond s'Mami ond ech ziehnd üs zom Spele es Zimmer vom Mami zrogg. det esch es vel chueler. Ech packe jetzt mini Fuessli met mine händ. d'Nonna hed mer zeigt, dass ech de Zeche cha i mis Mul näh. Ech be ganz glänkig. Am Obig goemmer no go ichaufe. Das Mol darf i au met. Ech ha aber denn wieder e mol e chli alles duerenand gmacht. De Papi hed noemme choenne go Sache aluege well ech mued gse be ond ha woelle aesse. Also semmer hei, ech ha tronke ond denn beni langsam (Betonig of langsam) is Bett gange ond ha gschloofe.

 

Samstag, 28. Juli 2012

Am Morge schlofi bes noch de 7i. Denn wott i aesse. Nochäne goemmer no go Zuegs poschte en Horw (vo einere Apothek zor andere). S'Mami esch au ned ganz gsond, so bruecht si au Medikament. Ech brueche oeppis gäge das cheibe Zahnweh. Am Nomitag goemmer no verusse. De Papi chond chorz i Garte met mer. Ech chnorze jede oebig e chli omenand om izschloofe. Doch defoer tueni jetzt jede Tag schissle. S'Mami wächslet au mis Aesse. Sie geht mer jetzt au oeppis vo de Ferma Holle. Ned nomme Beba.

 

Sonntag, 29. Juli 2012

Ech lo mini Eltere ned zu lang lo schloofe. Defoer schloof ech denn no einisch i noch em Zmorge. De Papi spelt met mer. Ech gniesse das. Denn chocht er em Mami no zmettag. Ech choemme halt wieder emol nued oeber. Scho gemein. Es esch werklich doeppig do em ond ums Huus. De Papi got no go Match luege ond ech warte bes s'Grosi ond de Grosspapi heichoemid. Die send chorz em Wallis gsie. Ech begrüesse sie ond wot denn noeme rechtig ischloofe. Ech schloofe ganz komisch ond ben denn am Morge ganz enere andere Rechtig als ech am Obig igschloofe be.

ech lege quer em Bett ond au halb onderem Stellchoessi vom Mami.

 

Montag, 30. Juli 2012

De Papi esch am Schaffe ond s'Mami ond ech gniessid deheime zsi. Mer moechid Woesch zäme ond spielid auch zäme. De Papi tued mer mi Chenderwage omboue. Ech be jetzt noemme obe id em Wage ene. Ech darf jetzt noch voere luege ond sitze. (Em Moment lieg i no.) Jetzt gseni vell mer. Das gfallt mehr. De Papi holt weder vel gmues usem Garte ond tueds foer mech igfruere. (Die vele Zucchetti mag e ch doch ned Papi.) Ech spele jetzt gärn met eme Mobile vom Papi. Das verdreihi so, dass alli Schnuerli zerscht vom Mami oder Papi neu muend entwerrt wäre. Das gfallt mer.

 

Dienstag, 31. Juli 2012

Happy Birthday Tante Martina. Am Morge luegt au s'Grosi no chorz zo mer, well s'Mami zom Doktor muess go. Ech has no ned gschafft rechtig zrede, doch ech versueche ständig met em Grosi z'pläuderle. Ech glaub sie verstoht scho oeppis devo. De Papi chond denn no chorz hei, nemmt mech zo sech. Denn muess er id Stärnwarte, well er Dienst hed. Ech schloofe spoot i. S'Mami esch fix ond fertig.