Sonntag, 24. Januar 2016

Hoet beni deheime. Ech bechome Bsuech vom Götti ond de Melissa. Sie choemid go brunche. Sie brengid mehr au no Gschänkli foer min Geburtstag. Ech spiele lang met de Melissa. Am Nomittag goemmer no go Laufe zom Spelplatz im Altersheim.

 

 

De Götti hed mech fotografiert. Ech ha no roti Bagge well ech vorher lang verosse gse be.