Samstag, 8. Dezember 2018

hoet chond de Samichlaus of Bsuech. Ech freu mech. De Samichlaus chond e chli spöter als agseit. Ech be nervös. Ech ha e de Schuel es langs Värsli glert. Hoet send d'Naomi ond d'Serena ned de bi. Ech be also elei met em Samichlaus. Er het mer Sache gseid ond ech ha met em gredt. Denn hemer noch Lebchueche, Oepfel ond Nössli becho.

 

 

Montag, 24. Dezember 2018

Hoet esch am Morge scho s'Bäumli vom Chreschchendli inegstellt gsi. Es esch es Bäumli gse wo mer send bem Herr Villiger go uswähle. Ech ha de d^Chreppe doeffe ufstelle. Ech ha em Papi no gholfe sini Trüffes zmache. Ech be scho e chli nervös gse. Ech darf am Nommitag i de Chile bem Chreppespiel metmache. Ech muess drom frue aesse. Denn am eis hemmer no es Training bes am Halbi vieri. De papi macht S'ässe parat foer am Obig. Ech chome es Schoggistängeli oeber. Denn spele mer no e chli under de Chele. S'Mami ond de Papi choemed zo mer. Sie dorfig i de erste Reihe setze. Dehender send d'Naomi, Serena, Beppa, Nonna ond auch de Nick, d'Eline onds Grosi. Ech ha jetzt mini Flüegel a ond be es Aengeli wo Liecht foer d'Simona brengt. 

 

 

Mer choemid hei ond denn esch s' Chreschtchendli scho do gse. Mer zuendid Cherzli a ond issid zäme. Denn choemer Gschänkli uspake ond ech chome Lego Friends Spital oeber.

 

Ech be de met mim Chleidli es Aengeli gseh. Uesses Chreschtbäumli. Sesch so gross gse, dass de Papi hed muesse e chli abhaue, dass de Spetz druf hed moege.