Samstag, 1. Dezember 2012

hoet vod e ganz e schöni Ziit a. s'mami ond de Papi hend i de Wohnig so schöni Liechtli ufghänkt ond auch Chogeli wo glänzid. Das gfallt mer. Ech darf au met go ichaufe. Debi setz i s'erscht Mol au em Sitzli vom Ichaufswägeli. Das esch cool. Ech cha hoet no met em Papi baade. Ech be emmer no verchelted ond muess fescht hueschte. Drom schlof i ned so guet. De Papi esch no am Bache. Er macht en Läbchuece foer d'Melissa ond ehri Familie.

 

Sonntag, 2. Dezember 2012

Ech stone scho ganz frueh uf. Wot no e chli bem Mami ond Papi legge. Am Morge tuni nome wenig schloofe. Dosse heds Schnee. Denn chond am Mettag no de Götti verbi. Met de Melissa, de Nadine ond em Nick. D'Melissa ond ech hends loschtig ond lachid scho. Au bem Goetti beni gärn. Mer issid zäme Läbchueche ond Grittibänze. Ech chome halt nomme Riiswaffle ond Zwiback oeber. Scho no gemein.

Denn goemer zäme of Lozärn. Det schneits ond mer goend go de Samichlaus ond Triichler go luege. Ech schloofe i. Denn goemer no vieli Liechtli go luege am Winachtsmärt. Of einisch hani Honger. De Papi ond s'Mami choemid in es Büro vom Papi ond det gehts den ^z'trenke. Nochäne goemer no einisch am Märt. De Goetti ond d'Melissa send au det. d'Melissa wot mer en Schläckstängel gäh. Doch de Papi verhindert das. Defoer chauft er em Mami en Bratworscht. Er isst au en Brotworscht ond do ech au mitchätsche get er mer ganz wenig zom probiere. Ech ha das gärn. Zom Glöck hed das s'Mami ned gmerkt. De Goett i hed sie gut abglänkt.

 

De Götti ond d'Melissa send be mer.

 

I de Nacht of de Mäntig hani Mueh gha med schnuefe. Mini Nase esch ganz zue gseh. Drom beni alli halb Stond einisch cho.

 

Montag, 3. Dezember 2012

Ech ha wenig gschloofe gha i de Nocht. so schlof i halt e chli während em Tag. Ech be starch vercheltet ond muess vel hueschte. De Sirup vom dr. Buetler helft wohl ned vel. S'Mami god met mer no go ichaufe, dass ech abglänkt be. De Papi chond hoet e chli fruecher hei, well er denn no zo de Astronome go muess. Ech bruche lang om izschloofe.

 

Dienstag, 4. Dezember 2012

Ech be emmer no starch am Zahne. De Papi spelt aber am Obig für mech met de Handorgele Liedli. Ech wot do natürlich au met mache. Drom leiht er d'Handorgele a Bode ond det tun ech denn Knoepfli drücke. Mini beide Zähndli obe send sehr gross ond hend Mueh usse z'cho. Drom hani au so Schmärze znacht. Ech schnogge trotzdem i de ganze Wohnig umenand. E de Chochi hets so vel schöni Chäschtli ond vorallem dä Bachofe gfallt mer guet. Det gsen ech mech denne  ond ech cha au das emmer weder abschläcke.

 

Mittwoch, 5. Dezember 2012

S'Grosi hed met mer Bedure. Ech ha en laufendi Nase ond ha weder schlächt gschloofe. Tagsüber chani be ehne obe denn spele em Chenderbettli. Det hets en Spiegel ond das esch loschtig. Ech mag hoet ned so vel Breili ässe so chomi halt en schoppe me oeber. Choend mi no dra gwöne.

S'Grosi ond de Grosspapi hend vel met mer ztue. Ech probiere oeberall ufe z'chlädere. Alles wot ich entedecke. Nuet esch me vor mer secher.

Em Grosi ehres Chetteli gfallt mer ganz fescht.

ond bem Grosspapi beni au gärn.

 

Donnerstag, 6. Dezember 2012

Usgrächnet hoet, wo mi de Papi met of Aemme wot näh, hani lang gschloofe am Morge. Defoer net e de Nacht. Drom hemer erscht spoeter choene zo de Nonna fahre. De Nonno hed mech scho empfange. Ech ha im Auto gschloofed, doch denn wo d'Naomi cho esch beni sofort wach gseh. Ech ha vel met de Naomi gspelt ond d'Nonna het fescht muesse zo mer luege well ech alles wot entdecke. De Papi hed mi am Obig gholt ond mer send denn go luege, was s'Mami so deheime macht. Sie het mer de Schoppe gmacht ond denn hani scho is Bett muesse. E chli hani vorhär no choenne Samichlauf fiire.

 

Freitag, 7. Dezember 2012

s'Mami got met mer ned is Pekip. Sie got met mer zom Herr Bütler, well ech einfach zu stark verchältet be. Ech ha det die ganzi Arztpraxis fascht usenand gno. Ech ha denn muesse inhaliere. Bem Doktor esch das no loschtig gsi. Deheime nuemme. So hani denn deheime vel Bloedsenn gmacht. S'Mami hed woelle zo de Diana, doch s'Wätter hend ehre ond de Debi en Strich dor d'Rächnig gmacht. so esch sie deheime bloobe. Ech schloofe erscht spoot i weli am Obig eifach em Bettli e chli wot omestoh.

 

Samstag, 8 Dezember 2012

S'hed vel Schnee dosse. So goemer no go ichaufe. De Papi chauft no Vorrät foer denn emol Guetzli z'bache. Ech bruche vel Wendle. Ech setze jetzt aue wenn i ned schloofe em Sitzli vom Ichaufswage. Es get vel z'entdecke im Pilatusmärt. Am Obig goemmer no zom Grosi. Sie het e chli Samichlaus vorbereitet met Läbchueche. Dafi aber no ned aesse. Ech Luege au die viele Liechtli det obe a ond das gfallt mer.

 

Sonntag, 9. Dezember 2012

S'Mami ond de Papi versuechid uszschloofe. Mer goend nome chorz use, well ech emmer no verchältet be. Ech muess emmer Sirup näh ond den wends mer no met ehre Maske inhaliere. Ech be aber en Schlaui. Ech gmerke das au em schlof ond drei mech schnell of de Buuch. So chas Mami das ned mache.

 

Montag, 10. Dezember 2012

De Papi esch scho ganz früeh am Morge go schaffe. drom han en ned gseh. Ech verbringe de Tag met em Mami. Mer choend no e chli go Poste. Ech chlädere i de ganze Wohnig umenand. Nued esch mer secher vor mer. Ech be ganz schnell.

 

Dienstag, 11. Dezember 2012

Am Obig spelt de Papi met de Handorgele ond ech darf au scho mitdrücke. Mer gfallid die wisse und schwarze Chnöpf do a dem Instrument. Ond denn chani Tanze dezoe.

ech hoelfe au scho met met Handorgele spiele.

 

Mittwoch, 12. Dezember 2012

S'grosi chond hoet zo mer cho luege. Sie hed extra ehri Wohnig jetzt au Stella secher gmacht ond de Grosspapi au no agstellt. Ech be scho so schnell dor die Wohnig düre gschnogged, die chomid fascht ned noche. Ech esse s'ganze Breili ond wot au met em Grosspapi spele. Ech schloofe fast 2 Stond de ganzi Tag. Wells so wuescht esch dosse goemmer ned go laufe. Ech darf am Obig no met dem Papi ond em Mami spele ond kuschle. Ech bruuche lang zom ischloofe.

 

Donnerstag, 13. Dezember 2012

Hoet hani weder alles guet gmacht. Da jo de Papi mech set of Aemme näh hani halt bes am halbi achti gschloofe. Erscht denn hani gässe ond mehr send denn verspötet of Aemme gfahre. Jede Donschtig machi das em Momänt so. Z'Aemme hed denn scho d'Naomi gwartet ond mer hend denn die ganzi Wohnig zäme uf de Chopf gstellt. Ech fend das cool, wenn d'Naomi mehr so Sache zeigt. Am Obig hed mi de Papi gholt ond hed denn ganz eleinig zo mer glueged. S'Mami esch bem Schaffe ond am Wihnachtsässe gseh. Ech has em Papi ned ganz eifach gmacht ond erscht so gäge die 10i woelle ischloofe.

 

Freitag, 14. Dezember 2012

Da ech no starch verkältet be ond omecharchle got s'Mami ned is Pekip met mer. Mer bliebed deheime. Ech ha au weder Zahnweg. Die cheibe zähnli moechid au weh wenns usechoemid. Am Obig esch de Papi do ond spelt met mer. Ech schloofe denn i sine Arme i nochem Schoppe.

 

Samstag, 15. Dezember 2012

Hoet goemer go ichaufe. De Papi esch jetzt langsam vercheltet. Er muess emmer schnütze. Bem Ichaufe hani die ganz Zyt gschloofe, bes mer weder use sind. Denn hemer no viel gmacht deheime. Ech ha au chorz zom grosi choenne. es hed det jetzt Stärne us Holz zom Omerüehre ome. Am Obig hend den de Papi ond ech no Fotene gmacht.

ech ha jetzt sho e chli Wiinachte.

 

Sonntag, 16. Dezember 2012

I de Nacht beni es paar mol verwachet ond ben denn im Bettli gstande. Weiss ned, ob i gschloofe ha debi. Am Morge noch mim Zmorge hani doerfe met dem Grosi zom Urgrosi. Det hets ganz vel Luet gha. Ech ha das gnosse of em Chochitesch zsitze ond alli azlache. S'Mami ond de Papi send chorz go zmorge aesse. Denn wo si hei cho send hani no met ehne zäme Breili gässe. Denn beni igschloofe. De Papi esch no met mer go laufe. Am Obig hed er mer no Wihnachtsliedli gspellt met de Handorgele.

 

Montag, 17. Dezember 2012

Ech schloofe weder e chli besser. Defoer de Papi noemme. Jetzt hanis gschaft ond hanen agsteckt. Jetzt esch är so vercheltet, dass er hed vom Schaffe hei hed muesse go schloofe ond go liege. Ech wot trotzdem zunem go. Esch mer egal. S'Mami muess halt jetzt e chli me luege. Ech mach de Spagat ond setz mech so uf. Ech verränke mini Beinli wie ni numme wot. Am Obig wot i eifach ned schloofe. Wieso au. Mer cha em Bettli so guet sto. Ond den choemid halt weder neui Zähndli ond das macht we.

 

Dienstag, 18. Dezember 2012

Ech fends loschtig de Papi wo krank esch emmer weder zwecke met schreie, umetobe, zeugs lo gheie. Am Nomittag goemmer no en Pilatus Märt (s'Mami ond ech). Det wot ech au ned schloofe ond be lunsisch. So cha s'Mami ned emol ichaufe foer mech. Nochäne chani no zom Grosi go. Det esch de Nick ond ech folge em au dor die ganzi Wohnig doere. Am Obig get mer de Papi denn trotzdem nos Fläschli. Ech kuschle mech fescht anen äne.

 

Mittwoch, 19. Dezember 2012

Am Morge chond scho gli s'Grosi cho luege. S'Mami got zom Coiffeur. De Papi god go schaffe. Ech chrable dor die ganzi Wohnig. Denn goni de Grosspapi go wecke. Mer goend au no e chli go laufe. Gäge de Obig esch au s'mami weder do. Denn jagere en Schreck i. Ech chlädere jetzt vo de Polstergruppe uf die höheri Aebeni ufe. Das hät sie ned dänkt, dass ech das scho cha. Osserdem loni mech eifach rückwärts of Polstergroppe gheie.

Nochäne hed s'Mami denn en witere Schreck. Dasmol beni ned gschold. Oder nome teilwiis. Sie versucht mech vor em Omgheie zrette ond schliift us. Jetzt hed sie starchi Schmärze em lenge Bei ond cha fascht nomme laufe. Hoffentlech hed sie ned zu stark sech verletzt. Ech bruuche lang zom ischloofe. De Papi muess jetzt halt luege ond de Hushalt mache. Aer hät jo jetzt ab morn frei gha. jetzt esch halt nued met frei.

 

Donnerstag, 20. Dezember 2012

De Papi hed hüt frei ond brengt mech of Aemme. Ech darf glich zo de Nonna ond em Nonno go. s'Mami ond de Papi ghoend zäme go ichaufe. Sie fahred of Sorsi om mer es neues Chendersitzli für em Auto z'Poschte. Sie choemed denn gmeinsam mech cho hole. Ech be ganz gschaffe wenn d'Naomi met mer schpielt. Am Morge brengt de Papi s'Mami au no zom Doktor well se sech benere Rettigsaktion füer mech verletzt hed.

 

Freitag, 21. Dezember 2012

De Papi chond met mer of Lozärn om s'Mami zom Chiropraktiker z'brenge. Mer goend denn go lädele ond em Mami es Gschänkli chaufe. Ech be denn igschloofe ond ersch weder em auto verwached. Am Nomitag goemmer no of Chriens om mech lo z'ondersueche wäge emene Usschlag of de Bagge. D'Frau Doktor hed gmeint, dass choenti au met mene Bronchie z'tue ha. Ech muess jo no witerhin Sirup näh. Em Sprächzemmer hets ganz vel Spielsache gha. Das hani muesse usnütze om alles azluege. Das esch weder en lange tag gseh.

 

Samstag, 22. Dezember 2012

Mer goend go ichaufe. Denn schlofi e chli ond s'Mami chan ändlech d'Wohnig e chli Potze. denn verstellids mer no min Platz zom spele. Sie nehmid mer au de Klätterstuehl ewäg. Defoer chani no  echli met em Grosi omespiele.

 

Sonntag, 23. Dezember 2012

s'Mami ond de Papi goend hoet fort. Sie goend s'erscht mor chorz go aesse ond denn no go Chreschchendli spele. Ech darf defoer zom Urgrossmami of Bsuech go. Det heds ganz vel luet gha ond ech has gnosse of em Tesch vo eim zom andere z'chrable. Am Nommitag hends no es paar Guetzli gmacht. Es schmoeckt so komisch ond ech darf das ned aesse. das esch doch gemein. Denn beni no go Bade met em Papi. Ech ha denn ganz spezielli Hoor obercho.

nochaene hed denn de Foehn das alles kapott gmacht.

 

 

Montag, 24. Dezember 2012

Ech sto weder am 7i uf. E de Stobe esch en Boum. Dä hed s'chreschtchendli brocht. Alles esch voll vo Cherzli ond Liechtli. Au Chogeli send det dra.

Mis erschte Chreschbäumli. Es hed ganz vel Liechtli dra ond es lüchtet alles so schön.

 

Mer  issid den zmorge. Do de Papi s'Mami weder muesse of Luzern innefahre, bliib ich bem Grosi. Sie hed be de Chreppe Schöfli, wo ech met darf spiele. Det heds au en Baum gä.

Gäge de Obig heds denn ganz vel Liechtli a dem Baum gha ond au Gschänkli. Mer gfallid Bändeli am beschte. De Rescht esch mer no egal. Ech cha es Zuegli us Holz becho. Das hed es Licht ond macht Musig. Das muess i natürlich usprobiere. De Grosspapi ond s'Grossmami send au hei cho ond hend no es stück Aesse vom Papi becho. Dene hani au zeigt, was i alles scho ha becho. Denn hani scho muesse go schloofe.

 

Dienstag, 25. Dezember 2012

Ech stone scho am 5i uf. Ech muess die doch of Trab halte. Am Morge hani denn no Gschänkli vom Goetti ufgmacht. Er hed mer Buechli chauft. Ond au Spelzueg for id Badwanne. Noch em Mettag send au s'Grosi ond de Grosspapi no zom Kafi cho. Sie hend vo mer es Buechli met Fotoene becho. Gäge de Obig semmer denn of Aemme gfahre wo alli andere gseh send. Merh hend det geminsam gässe ond es hed vel Chend zom Spiele det gha. Ech ha denn fascht ned choene ischloofe, well i so vel ztue gha ha. Gschänkli hani au no oebercho. Vom Gotti no Aentli ond Chleidli, vo de Nonna es Bäby zom Spele.

 

Mittwoch, 26. Dezember 2012

Ech stone scho vor de 7i uf. Ech wot doch das schöne Bäumli go aluege. Ech troue mech jetzt das azlänge. Au d'Loki nehmi gärn. Ech nehme jetzt au scho Helfsmettel um noecher a dä Baum zcho.

Ech be onderdesse e chlini Lady worde. So chani jetzt Chetteli sälber azieh ond uszieh. Ech helfe jetzt emmer bem alegge. Ech wot au sälber mech strähle.

ech setzte mängisch au of em Weckeltesch. Vel lieber drei ech mech aber omenand.

Mer goend noch mim aesse go laufe. Ech schloofe denn fast 45 Minute em Chenderwage. Es wendet zemlich stark. Denn spiel ech no e chli ond go denn met em Mami ond em Papi zo de Grosseltere. Mir send die erschte. Denn choemid de Timo ond de Livio, nochäne no de Nick. De Timo chond sofort cho spele met mer. Ech begrüsse alli ganz fescht bem Igang ond sto of de Polschtergruppe obe. Bem ässe chomi denn au e chli Ruebli ond Broccoli met Bouillon oeber. Ech ha zwar mis Breili scho gha, doch ech nehme so lang as es oeppis hed. Eigentlich set ich is Bett, doch denn chani no Gschänkli uspacke. Ech chome Lego oeber ond en Cherze no vom Livio ond em Timo. Ech be au no bem Dessert wach ond spiele schoen. Wenn d'Kaffeemaschine droeckt werd, denn grat i en Ekstase. Ech schloofe denn sofort i. De Hueschte hani au weder becho.

 

Donnerstag, 27. Dezember 2012

Mer hend eigentlich hoet zom Goetti welle, doch es send alli chrank ond drom goemmer ned of Bsuech. De Papi hed ned guet gschloofe, well s'Mami die halb Nacht gschnarchet hed. So semmer nome chorz use go luege. S'Hed fescht grägnet. Also weder zrueg. Ech ha e chli gspelt met mine Gschänkli. Mer nehmeds eher ruhig.

 

Freitag, 28. Dezember 2012

Am Morge ueberrascht mech s'Gotti. Si chond zom zmorge verbi ond ech cha mis erschte halbe Gipfeli ässe. Ha das gnosse ond au met em Gotti omezbloedle. Denn semmer halt denn anstatt is IKEA go ichaufe. Ech be e chli onruhig gseh ond ha en Teil verschloofe, aber ned alles. De Papi hed no muesse go esch Licht am Auto uswächsle. Bem heifahre hed er mer au no Sirup vom Dr. Buetler gholt.

 

Samstag, 29. Dezember 2012

Mer goend scho am früeche Morge of Rothenborg. Det hets es grosses Hus wo blau esche. Ech hab aber fascht di ganzi Zit gschloofe, so dass i nued vo de Ustellig met be cho ha. Erscht wo oms Aesse got beni hell wach. Es esch cool gseh all die viele Luet ond Chend azluege ond ganz veli Sache zentdecke. Die hend en spezielle Toilette foer so chlini Bohne we mech zom Wendlewächsle. Also i dä IKEA goni scho wieder einisch. denn semmer of em Heiwäg o go laufe. mer send id Onderbäche gange. Denn semmer ome Wald omegloofe ond hend denn no en Bsuech bem Urgrossmami gmacht. Sie hed genau gwüesst, woni s'letzde Mol det gseh be. Ech ben denn go bade met em Papi. Mer gfallt das emmer besser.

 

Sonntag, 30. Dezember 2012

Mer brunchid am Morge. Ech darf ned alles aesse woni wott. Gäge de Mettag fahred mer denn of Rotheborg. Det bsueche mer s'Bühlmanns. Die choemid met üs in Tonys Zoo. Det beni no ned gseh. D'Sunne schint aber es esch chalt. Also machi beni fescht agleiht em Wägeli denne. Es hed ganz vel Tierli gha. Ech ha ganz vel zom erschte Mol gse. Gfalle hend mer die grosse Schildchrote ond die Aeffli. Ech ha denn no e chli muesse schloofe. Die andere hend oeppis gässe. Ech be denn oeber e Tesch ine chroche om zo de Irma zcho. Die esch noecher bem Fenster zo de Tierli gsie. So hani das muesse usnoetze.

Gäge Oebig semmer no bes Rapedius verbi. Mer hend em Jonas no sis Gschänkli brocht. Ech be e de Wohnig omenand gschnooged. Denn hani Honger gha ond mer send hei gfahre. Ech be mued gsi ond be scho bald go schloofe.

 

Montag, 31. Dezember 2012

Es esch schöns Wätter dosse. s'Grosi luegt au e chli zo mer. Ech esse Breili met em Papi zäme. Mer goend no go laufe. Denn choemid d'Naomi met de Iasiellos. Mer fired zäme de Silvester. es esch so e chli luut. Aber ech go denn glich go schloofe ond verschlofe de Johresafang. Ech ghoere ned e mol di Ragette dosse. D'Nonna choched no so komischs zuegs foer de Johreswächsel. Es gid Teigware foer alli met Bolognaisesause. Ech ha ned doerfe probiere. Hoffentlech werd das em nächste Johr besser.