Sonntag, 1. Dezember 2013

Ech be jetzt scho fast 23 Monet alt ond brenge werklich alles dorenand be mine Eltere. Ech wot noemme schloofe. Ech esse denn weni wot. Ech mache was i wott. Ech chlätere ondso witer ond so fort. Ech be es rechtigs Lusmeitschi.

Ech go am Morge veruse i Schnee met em Mami ond em Papi. Mer hend choenne es Cherzli azönde ond ech ha s'erschte Toerli am Kalender dorfe uftue. Em Schnee use zeigt de Papi mer, dass mer met eme Bob cha fahre. Das gfallt mer ond so muess er mech emmer weder ufezieh ond ech tue denn abefahre. S'Mami hed no e chli Angst. Doch das macht nued. Ech helfe em Papi Tannli us Holz ufeznäh ond ufzstelle. Denn sett i schloofe, weli Mued be. Nochäne helf ech em Papi no s'Wiegeli, wo ech kapott gmacht ha weder zflecke. Denn goemer no of Lozärn go ganz vel Liechtli luege. Hei hed das vel gha. Ech hami aber em Schlafsack vom Chenderwage verschlofe wells chalt gse esch. Ech be denn use cho wo mer vorem KKL gse send ond det es Isfäld ond veli Chogeli am Baum gseh hend. Em Bahnhof hani denn of Honger gmacht. So hani es Hotdog oebercho ond vo de B rotwortsch vom Mai ond vom Papi hani au no gno. Am liebste hani aber de Senf gha vom Papi.

Bem Heifahre hani denn no de Jupiter gsuecht. Dä es denn aber erscht nochem Bade foerecho.

 

Freitag, 6. Dezember 2013

Ech go met em Mami de Jonas go bsueche. Ech spele det met em Jonas ond em Nicolas. Denn goemmer go äesse be de Nonna. Ech schloofe det ond denn goemer no is Aemmecenter. Det esch de Samichlaus ond ech go direkt ofen zu om Sali zsäge. Ech kenne nuet. Bem heifahre ha ni denn no es Chlaussäckli becho em Pilatus Märt. Met em Papi hani denn gluegt gäge wer denn d'Schwiiz nöchsts Johr muess tschutte.

 

Samstag, 7. Dezember 2013

Ech go go ichaufe. (Ech säge das jetzt au emmer weder) Em Pilatusmärt heds so vel Liechtli. Ech ha mängisch en stuure Chopf, wenns ned so god, we ech well. So liegi halt eifach of de Bode. Zom Gloeck hets a de Kasse no en Frau gha, wo mer ehri Bildli ghä hed. Denn hed de Papi au no einsich Beldli becho. Dosse hani no de Franz onds Heidi troffe. Nochäne esch de Papi met mer no i Zirkus Stey gange. Ech ha fascht 40 Minute choenne zueluege wie die Torned hend. Denn hed eine Seifiblottere gmacht ond emmer weder esch so en loschtige Ma cho. (De Clown) Ech ha zo de Musig chlatsched. Deheime hani denn aber ned welle schloofe. So hani halt Spaghetti gässed.

Gäge obig semmer denn no of Horw gfahre. Mer sind a Samichlaususzug i de Chele go luege. Es hed chloepft ond triichlet. Lärm hed mer nued gmacht. Denn semmer e de Chele gse ond ech ha i jedes Laternli vo de Chend muesse luege. Nochänne esch denn de Samichlaus dor Chele cho ond ech ha hoe gseid. Er hed mer denn sogar d'Hand gä. Nochäne esch er met em Rössli ond Wage de vo gfahre. Deheime hani no choenne hälfe Mailänderli mache. Ech ha vel Mähl a de Händ gha ond usgstoche. Ech ha erscht gäge die 10 ume welle schloofe. Vorher hani natürlich no de Jupiter muesse aluege. Vorher hani jo e allne scho de Mond ond d'Venus zeigt.

 

Sonntag, 8. Dezember 2013

Ech flecke s'Wiegeli foers mis Baby met dem Papi zäme. Mer moechid denn no Guetzli ond ech drücke d'Hasselnüss druf. Nochem Schloofe goemmer of Chriens a Wihnachtsmärt. Det treffe mer de d'Martina met em Gregi ond em Nick. Nochäne grad no d'Melissa ond de Nick, d'Nadine ond de Goetti. De Goetti esch go aesse hole, doch ech be weder e chli schüech gse. Nochäne hani denn aber no en ganzi Brotworscht verdrückt. Ond vo de Chrestine hani no es Gschänkli becho. S'Grosi esch denn au de heime gseh ond ech hanere muesse zeige, dass ech scho meh über stärne weiss. Ech hanere au Subaru am Hemmel zeigt. (De Papi hed mer das gseid, wells eifacher esch als Pleijaden. Ond of Japanisch heisst das halt Subaru)

Ech darf go bade ond ha ganz lang besi ischloofe. Ech bloderle ond bloderle ond bloderle.

 

Samstag, 14. Dezember 2014

Ech schlofe ned us ond wot jetzt sogar 2 x Melch am Morge. Mer goend go ichaufe. Ech cha e chli em Clown zuluege ond e denen of em Trapez. Ech tue auch gärn torne. Woni hei chome esch de Goetti scho det. Ech tue s'erscht Mol derekt em Goetti säge ond er muess met mer cho spele. Er esst met mer au Zmettag. Ech schlofe erscht wo de Goetti weder got. Danke foer das schöne Buechli zom Advent. Am Nommitag tuni met em Papi e chli bastle ond go no verusse.

De Goetti zeigt mer Blödsinn. Das gfallt mer.

 

 

Sonntag, 15. Dezember 2013

Mer goend scho vor em Mettag no gschwend foer d'Naomi ond foer mech go chaufe. S'esch jo offe. Denn goemmer noch Aemme ond essid Spaghetti met Sauce. De Papi helft denn em Stanley de Schrank met em Massimo z'zuegle ond aus Bett wäge de Rebbi. Ech schloofe be de Nonna. Nochäne chond de Papi zo mer oebere. D'Nonna nemmt en Boechs foere met Biscotto. (Mailänderli) Ech weiss was das esch ond nehme au e chli. Of de Boechs heds e schlitte ond det esch de Chlaus drofe. Es hed Schnee ond Stärnli. Am Obig darf ech bade. Vorher hani aber no Pastetli gässe. Vorem Ischloofe gseni denn de Jupiter ond de Mond. Beides send mini fruende ond ech luege jede Tag zo ene.

 

Freitag, 20. Dezember 2013

Ech ha Freud. De Papi hed scho ab hoet frei ond ech ha de Papi ganz foer mech. Mer goend metenand of Horb om oeppis go hole. De Papi luegt zo mer well s' Mami no Apéro em Gschäft hed. Am Nommitag goemmer no zom Dr. Buetler. Ech ha hoet min 2 Johresondersuech. Er zeigt mer Beldli ond ech rede emmer was es esch. Am Schluss lod soch s'Mami lo oeberrede, dass erno 2 Empfige mache cha. Die erschti macht mer nued, doch die 2. im Andere Bei macht mer aua. Ech zeige denn am Obig emmer of dä Ort, wo e chli bluetet hed. Soescht ben i guet zwäg ond be jetzt guet 84 cm ond 12.4 Kilogramm schwär. S'Grosi nemmt mi de hei no e chli id Arme.

 

Samstag, 21. Dezember 2013

Mer send am Ichaufe. Deheime goni no i Garte ond stelle det Bäumli uf wo de Grosspapi gmacht hed. Mer goend no chorz of Lozärn wo de Winachtsmärt no esch. D'Naomi ond d'Rebi choemid met. ech darf of s'Karussell met em Papi. Mer gfallt das. D'Naomi trout ned. Denn goends hei ond ech ha Honger. Ech esse es Hotdog (Nei nome s'Woerschtli). Das aber met Sänf. De Papi esst es Raclette, das hani net woelle. Nochäne hed s'Mami no en Brotworscht gholt. die hani au no fascht gässe. Deheme hani no met em Papi zäme badet.

 

Sonntag, 22. Dezember 2013

Om em Mami Zyyt z^ghä send de Papi ond ech no fort. Ech ha doerfe met em no in Pilatusmärt wo offe gseh esch. So hani choenne met em Ichaufe. Ech be die ganzi Ziit em Chäreli gsässe ond ha det darvida ond Maissnacks gässe. Ech ha enteressiert omegluegt. Mer send au no in Bau ond Hobby gange. Det hemmer no Sache gchauft om no z'bastle. De Papi het deheime met em Grosspapi Sterne us Holz usgschnitte ond de gälb abstriche. Ech darf jetzt hälfe Cherzli drufzchläbe ond no es Bäumli ond en Stern. Mer gfallt das weni cha bastle. Mer gniessid de Rest vom tag zäme met spele ond goend go laufe.

 

 

Dienstag, 24. Dezember 2013

Am Morge stoni uf ond denn hani e de Stobe es Chrechstbäumli gseh. Es hed Cherzli dra ond Chogeli. Ech be ganz usem Huesli gsi.

Mis Christbäumli ond Gschänkli.

Mer send denn no go laufe ond hend no Guetzli verteilt. De hani no gshe, dass Tante Martina jetzt em neue Huus choched. Deheime hemmer no Lammracks gässe. Ech ha 2 ganzi met Chnoche abgnaged. Denn es Chreschchendli no do gsi ond hed Gschänkli brocht. Ech has knapp verpasst. Es hed glueted. Ech ha denn sofort es Päckli ufto. Es es en Lego Isebahn gseh. Ech liebe jo die "TschuTschu".

Ech ha em Papi sini Gschänkli chlauet ond agleit. Ond ech be stolz of mis Tschutschubähnli.

 

Nochäne hani no es Zirkuszält becho.

Ech be jetzt au no Frau Zirkusdirektor.

 Ech be ganz usem Huesli gseh. s^Grosi ond de Grosspapi hend no chorz ineglueged. Nochäne semmer no of Aemme gange. Det esch s'Chreschtchendli au no verbi cho gse ond ich ha choene Gschänkli ufmache.

Ech be e chli bem Papi gsi.

 

Ech ha no met de Beppa gschpielt. Mued beni bem heifahre igschloofe.

 

Mittwoch, 25. Dezember 2013

Am Morge hani no welle spiele. Ech ha doch muesse usprobiere, was ech becho ha. S'Grosi esch no cho ond mer hend ehre de stärn gä. Au de Grosspapi hed no oeppis becho. Ech ha no es Päckli gfunde. Es esch d'Mini gseh wo mer cha alege. Noch em Schlofe semmer denn zo de Nonna gange. Det het de Papi no Fleisch choched. Es esch au de Wauwau vom Massimo sim Mami det gseh.

 

A dem hani Freud gha.

Ech ha vel met de Naomi choenne spele. De Papi het no met de Handorgele gspelt ond mehr hend dezue tanzed. Am 10i beni denn igschloofe.

 

Donnerstag, 26. Dezember 2013

Met em Papi spieli de ganz Tag e chli. Ech ha ned so vel Gschloofe. Ech esse am Mettag au ned so vel Gmues, wi s'Mami das gärn hätti. Am 4i goemmer zom Nick. Det esch de Apéro. Ech gfende em Neue Huus vel Sache zom Spele. Ech be aber scho e chli Mued. Nochäne goemmer alli zäme zom Grosi go ässe. Es geht vel Fleischli. Ech esse Chippolata ond anders Fleisch. Ech nehme au no Pommes frites. Denn beni zemli mued, doch ech cha au no bem Grosi zäme mit mine Cousins Packli ufmache. Allerdings goni denn is Bett. Ech be ganz mued. S'Mami ond de Papi choen no chorz es Dessert ässe.

 

Samstag, 28. Dezember 2013

Ech darf am Morge met em Mami ond em Papi is Eigethal fahre. det tued de Papi met mehr Schlittle.

Ech gniesse s'Picknick bem Mami of em Schlette.

 

S'Mami trout ned. Ech fende das guet. Ech ha mini Sonnebroelle ond luege omenand. Denn goemmer hei. Ech schloofe denn i. Leider choemer ned zom Goetti fahre well sie "lüüs" hend. So muemer de heime bliebe. Mer goend aber no go spele of de Spielplatz. Ech tue emmer hoecher Ritiseile.