Sonntag,  1. April 2012

Ech be e chli mued gse ond ha doch ned choenne schloofe. So hani halt s'Mami e chli gärgeret. Ech ha denn am Mettag s'erscht mol so rechtig entspannt badet. De semmer no go laufe. S'esch choelter gseh als am Tag vorher. Ech hami hoet ned lo verarsche mit dem Datom. be halt es schlaui Meite. 

 

Montag, 2. April 2012

Mer goend hoet zo der frau Wicki. Ech han weder zugleiht. Be jetzt 4640 Gramm schwär. Sie meint das esch guet e so. Hoet gseni de Papi nomme chorz. Dä hed en GV vo de Astronome. Doch defoer brengt er mer wieder Gschenkli hei. Danke für die Chleidli a die Spender. Das choent eigentlich emmer e so si. Chleider oeberzcho. Bes de Papi hei cho esch ha ni au doerfe em grosse Bett schlofe.

 

Dienstag, 3. April 2012

Ech ha weder fest gspellt am Morge früh. S'Mami hed woelle schlofe, ech ned. Wer hed sich aecht doeregsetz? Am Nomittag esch no d'Nonna cho. Denn au no d'Naomi ond ehres Mami. D'Naomi wot ständig noch mehr luege. Das esch schoen.

ech be chorz em grosse Bettli met velne Plüschtierli dinne.

 

Am Obig hed s'Grosi no chorz of mech ufpasst well de Papi noch Sache hed muesse erledige.

 

Mittwoch, 4. April 2012

Hoet hani de ganz Tag emmer e chli bem Mami woelle si. Mehr hend gspellt ond s'Mami hed fescht Freuid gha, wo ech sie e chi aglächlet ha. Ech be hoet au s'erscht Mal em Babysitter ene gsässe. Trotzdem hani ned zugloh, dass s'Mami vell cha mache. Wo de Papi hei esch cho semer no go ichaufe. Ech ha det omenand glueget. S'het mer gfalle. So vel neus. Denn hani auch s'erscht Mol Jeans agha. Das het mi grad en Monet älter gmacht als i überhaupt be. So jetzt goni go schlofe.

 

Donnerstag, 5. April 2012

S'Mami hed sech entschiede met mer zo de Nonna gho. Mer send fascht de ganz Tag det gse. De Nonno hed mi no ufe treigt. Denn beni igschlofe ond ha de ganz Tag gschlofe om am Obig denn für de Papi wach zsi. D'Naomi hed ständig zo mer woelle luege. Au s'Goti hani i so wieder emol gseh.

 

Freitag, 6. April 2012

Ech woensche em Grosspapi is Wallis abe alles Gueti zom Geburtstag. Hoffentlech choend er au am Karfritig oeppis rächts oeber. Zom Gloeck muess ech no ned Fesch aesse hed de Papi gmeint, so esch er ned ellei, wo kei Fesch wot. Ech ha heut weder e chli omeglached ond ech liebe ganz komischi Positione zom Schloofe.

ech lege quer bem Mami ond schloofe so. De Papi muess hoet obig denn dra glaube.

 

Am Nomitag hani au gschlofe. Doch mer send denn no go spaziere. Det beni grad weder igschloofe. Defoer hani denn am Obig nomme woelle schlofe ond be bis gäge die 23.00 Uhr wach blebe. Ech ha heut s'ersch Mol em grosse Bettli vo mer e paar Stonde gschlofe.

S'erscht Mol schloofe em grosse Bettli. De chani so schön omerangge.

 

Samstag, 7. April 2012

S'Gotti chond hoet no of Bsuech. Sie wott met em Mami en italienische Riischueche foer d'Oschtere mache. Ech weiss no ned, was das esch. S'Gotti hed denn muesse haelfe bem wickle. Gäll Gotti ech cha stenke.

S'Gotti muess sech d'Nase zue mache, woell ech so gschisslet ha.

Ech be am Obig denn scho e chli komisch gseh. Ech ha nuemme of em Buech vom Mami oder Papi woelle si. Ond ech ha be fascht ned verwachet.

 

Sonntag, 8. April 2012

Ech ha am Morge vom Mami muesse gweckt werde. Be glaub ned e so zwaeg. Ech trenke au ned s'ganze Flaeschli wie soescht. De fahre mehr zo de Nonna ond em Nonno. Det wend mi alli aluege. Ech wott bem Papi si ond bliebe of sine Arm. Er nemt es paar Apérohäppli ond denn wartet er met mer. S'Mami esst denn no zerst Pasta. Denn goni zom Mami. Ech be de ganz Tag ganz ruhig. Ech ha am Obig auch denn Fieber gha (38.4). So suech i halt d'Nöchi ond wott bem Mami ond Papi of em Buuch bliibe. S'esch en langi Nacht für mini Eltere. Ech be unruhig. S'Fieber esch aber bes zom Morge denn wieder e chli zrugggange. Uebrigens hani heut min erschti Schnee gseh.

 

Montag, 9. April 2012

S'Mami hed bes am Morge zo mer muesse luege wägem Fieber. Denn hani choenne Schiisle ond es got mer e chli besser. De Papi luegt zomer damit s'Mami e chli cha go schloofe. So nützi d'Glägeheit. Bem Wickle machi en Ueberraschigsagriff. Ech schissle de Papi a med Durchfall. Dä cha grad no uswiche, doch en teil sproetzt den of de Bode. Ech ha alles voll gmacht, so muess de Papi mech ganz neu alegge ond auch de Wickeltisch putze. Noch dem gohts mer besser. S'Fieber esch fascht so wäg. so spieli wieder met em Papi ond mehr gfallts. Schloofe tueni erscht am Nomitag. De Papi esch i de Zwoeschezyt no go poschte ond s'Mami hed gluegt. Sie esch denn vom Papi bechocht worde. Ech ha natürlich au müesse zuluege. Gäge Obig semmer go laufe ond denn hed s'Grosi mer no en Schoppe ghä, woell de Papi ond de Grosspapi no oeppis wägem Stüre hend muesse luege. (E komischi Sach die Stüre)

bem Papi of de Scholtere omehange esch cool. Det schlofi sogar. Söscht gsehni vel meh als bem Mami. Er isch eifach groesser.

ech cha komisch luege

 

Dienstag, 10. April 2012

S'Mami lütet am Morge e de Müttereberatig a. Ech ha no emmer Durchfall. Die sägid denn, dass mer das gschwend em Dr. Bütler söllid go zeige. Er luegt mech a. S'esch nued schlemms. numme e chli Mage/Darmproblem. Das muess i au leere. Ech be defoer jetzt scho 4900 Gramm schwär. I de nöchste Tage schaffi denn d'5 Kilo Marke. Am Obig beni met em Grosi ond em Papi go laufe. Ech ha denn zom erschte Mal gmerkt, dass e Spielchetti det agmacht esch. Ha ganz grossi Auge gmacht. Denn hani ganz vel no woelle aesse. All Stund hani weder Honger gha, bes i denn ganz mued bem Papi of de Arm igschlofe be.

 

Mittwoch, 11. April 2012

Heut nacht hani au no gschloofe. Ha zwar omegruchset, doch hani denäbe au gschlofe. Wo de Papi ufgstande esch zom go schaffe han ech si Platz em Bett eroberet. Det hani no bes fascht am 9i gschloofe. Denn esch s'Mami verwachet, wells so gstonke het. Ech ha id Windle gschisslet. Tagsüber hani vel gschloofe. Ech ha denn no met em Papi gspielt. Denn beni of sine Arme igschlofe. Zom Glöck foer en, de FCL-Cuphalbfinal hed denn agfange. Nomme chorz be Halbzyyt beni verwachet. De Papi darf jetzt met em FCL a Cupfinal of Bärn.

 

Donnerstag, 12. April 2012

nochdem de Papi bes spot i de Nacht be mer gseh esch ond sogar of em Bettsofa gschlofet hed, well s'Mami krank gse esch, het er mi denn doch no zom Mami brocht. Ech ha am Morge das gnosse ond be met em Mami no em Bett bloobe. S'Mami hed gar ned moege. Ech ha au e paar Mol Dorchfall gha. s'Grosi esch mer no cho de Schoppe gäh. Am Obig hed sie denn em Papi au no gholfe, wo ech weder ganz volle gseh be. Ech trenke e chli komisch. Lang nüd ond denn plötzlich vel ufs Mol.

 

Freitag, 13. April 2012

Höt gots mer ned so guet. Muess alli 2 Stunde schiessle met Dorchfall. S'Mami macht sech Sorge ond goht met mer zom Doktor. Denn red si no mit dem Chenderspetal in Lozärn. Am Obig schloni mi fascht sälber. Ech trenke fascht 350 ml ennert 1.5 Stond. Denn chond no de Beat Bühlmann of Bsuech. Er macht met em Papi en Vorbereitig für en Astronomiekurs. Z'erscht möchits aber d'Türgriff a alli Türe äne.

 

Samstag, 14. April 2012

Am Morge gömmer no einisch zom Doktor. Trotz dem Durchfall hani weder zugleiht. Be jetzt 5100 Gramm schwär. Ech vo hoet weder rechtig a z'Trinke. Am Obig wotti fascht em Stondetakt me Melch. Met em Papi goni go spaziere, damit s'Mami cha e chli schloofe. Mer trefig no Gaby Biese, wo au Mami Aendi Jänner worde esch. Sie lueged mech a. Denn chomi hei ond de Timo ond de Livio send do. De Timo chond ganz lieb cho spele met mer. Er darf mech denn au e chli hebe. (Met Onderstötzig.)

Ech be am spiele ond vone a lache.

De Timo esch en liebe zo mer. Er spielt met mer ond wot mer sogar de Schoppe ghä.

 

Sonntag, 15. April 2012

Ech be ganz e schlaui. Jedes Mol, wo mis Mami is Bettli leiht voni a gruchse. (jo ech ha aber auch Chrämpfli gha) Denn holt mi s'Mami weder zo sich is Bett. Det probieri denn met ere z'Spiele. Sie hed me aber durschaut. Am Morgen nemmt mi de de Papi uf, luugt zo mer. S'Mami hed au Mageproblem ond god weder go schloofe. Ech speele noch em Schoppe am Bode met em Papi. Denn schlof det i. Er chochet unterdesse met em Grosi ond em Grosspapi. Ech be ganz lieb. Denn essi scho weder ond schloofe bem Papi i. Ech ha jetzt kei Dorchfall me, doch defoer weder ganz vel Buchchrämpfli.

 

Montag, 16. April 2012

Hoet chani weder e mol schissle. S'esch weder normal. Au s'Mami esch weder besser zwäg. Doch sie mag no ned a dä Chochkors vo hüt. So got de Grosspapi met. Hoffentlich chochid die denn für mech guet. Ech mache denn no lang bem Papi. Defoer schlofi z'Nacht rächt lang bes zom nöchste Aesse. S'Grosi hed am Nommitag no chorz zo mer glueget, well s'Mami zom Arzt hed muesse.

 

Dienstag, 17. April 2012

Ech schloofe hoet no lang em Bett vom Papi. Denn goemmer go laufe. Ech halte s'Mami of Trab. Am Obig beni so rechtig wach. Ech trenke me als 270 ml ennert 90 Minute ond be hellwach. Au s'Grosi chami ned zom Schloofe brenge. Ech lache lieber alli a. Erst gäge Metternacht gebi denn Ruh ond schlofe e chli. De Papi freut sech, woell Bayern gwonne hed.

 

Mittwoch, 18. April 2012

Ech darf am Morge weder em Bett vom Papi lege. Esch scho no guet, dass dä muess go schaffe. Hoet schlofi no e chli oebere Mettag. Denn ech chome Bsuech oeber. d'Sabrina ond ehres Mami choemid met em Samuele of Bsuech be mer. Dank för d'Gschänkli. Denn lütet s'Mami no ganz ufgregt em Papi a. Ech ploederle so oeppis ome, was Mami we rechtigs Lache alugt. Ech quitsche so rechtig. Wo de Papi hei cho esch beni scho weder am Trenke gseh. Denn esch no d'Familie vom Papi sim Firmgötti of Bsuech cho. Sie hend mer es Puzzle brocht. Denn hani 2 x 170 ml innert gut 2 Stond trunke. Defoer schlofi aktuell.

 

Donnerstag, 19. April 2012

Ech schlofe bes am 5i am Morge. Denn trenki ond go weder go schloofe. Ech fend das cool, dass de Papi alle mues go schaffe, den chan ech is grosse Bett no e chli go legge. Höt morge semer denn noch go luege, wo s'Mami schaffet. Alli Lüüt vo de Steftig Brändi send mech cho aluuge. Alli rund um mech ome ond ech ha was gmacht: gschloofe. Hoet hani weder Gschänkli oebercho. Miis erschte Holzspielzüg met Tierli vo de Corinne ond em Martin. Ech be no chorz met em Mami go spaziere, doch denn esch es cho rägne ond mer hend weder hei müsse. Am Obig hani weder Papitime gha. Er hed mer 2 Fläschli gmacht wo ni denn au vertelgt ha. jetzt schloofi i mim Bettli.

 

Freitag, 20. April 2012

Hoet schlof ech ond spel ech met em Mami de ganz Morge ond au weder am Nommitag. Es ist chalt verosse, so bliibemer dinne. Ech warte jewils bes de Papi hei chond. denn muess aer mer de Shoppe am Obig ghä. Ech gmerke das, wenn das ned so esch. Hoet semmer aber no chorz go ichaufe i Pilatus Märt. Ech schloofe det emmer em Maxicosy. Erscht deheime hani denn scho weder Honger gha. S'Mami esch denn es Bett ond ech has gmuetlich gha bem Papi. De Papi hed mi of de arme gha, bes i igschloofe be.

 

Samstag, 21. April 2012

Nochdem ech i de Nacht zemli gschloofe ha, hani gäge Morge s'Mami e chli gstresst. Ech ha ned woelle em Bettli si. So hed si mech denn is grosse Bettli gnoh. Det het sie denn fast kei Platz me gha. So beni denn met em Papi zäme det gläge ond ha gschloofe. Spöter hani choenne endlich wieder Schiessle. Denn hends mi muesse potze ond händ mi grad baadet. S het mer gfalle hoet so z bade. Denn semer no go laufe. De Papi esch am Schluss no im Gras omegfahre om met em Chenderwage i Garte abe zcho. Er esch denn a Match ond s'Mami hed zo mer glueged. Ech ha weder fescht Honger gha de ganz obig. Ech trenke veel.

nochem Trenke beni denn so kapott, dass i grad ischloofe of em Stillchoessi. Am Buuch vom Papi chani mech au abstütze.

 

Sonntag, 22. April 2012

Nochdem ich s'Mami met Spele i de frühe Morgestunde of Trab ghalte ha, hani denn no es Stündli im Papi sim Bett gschloofet. Denn hani gässe ond s'Mami ond de Papi hend au choenne z'Morge näh. Ech ha de woelle omespiele ond be au em grosse Bettli gläge ond ha det met de Tierli gspellt. Ech versueche au scho mech abzstosse. Nochäne semmer denn no zo mim Urgrossmuete gfahre. Sie hed mech denn au doeffe e mol alluege.

Ech be em Urgrossmueti sis 13. Urgrosschend. Ech luege sie scho interessiert a.

 

Nochäne semmer no go laufe. S'hed denn noch Grieslet, doch e ha das nedemol gmerkt, woel i gschloofe ha. Sie hend mer denn noch en cooli Sonnebroelle usprobiert. Em Sommer laufi denn nome so ume.

Ech be scho ganz e cooli. Gälid!!!

 

Währenddem s'Mami ond de Papi ehres Nachtesse vorbereitet hend, ha nich omedrückt ond ha den de ganz Ruum verstonke. Ech ha choenne Schissle. Denn hani mehr als 300 ml. trunke ond s'Grosi hed mi denn no e chli be sech of de Arme gha. Ha sie lang ned gseh.

Be grad erscht verwachet ond muess mech bem Mami no e chli usgruihe.

 

Montag, 23. April 2012

Ech han hoet morge so bis gege die 9i gschloofe. Denn beni met em Mami em schöne Wätter go laufe. Noch emene korze Schlöfli semmer am Nomitag go ichaufe. Ech be denn natürlich bem Fahre au wieder igschloofe. Wo de Papi hei cho esch hani en fescht begrüsst. Noggi wäg und beidi Aermli usgstreckt. Er het denn mech muesse füettere. Ech ha grad 2 Fläschli ennert 2 Stonde tronke. Wo s'Mami mech ufgnoh hed ond de Papi näbedrah gseh esch, beni i lieber weder zom Papi gange. S'Mami gseni no gnueg mängisch.

 

Dienstag, 24. April 2012

Ech ha am Morge no e chli umegspelt. denn semmer 2 x go laufe ond noch in Pilatusmärt gange. Ech ha denn gschloofe. Defoer hani spoeter weder nomme gschloofe ond ha woelle spele. Speziell wach be ni denn am Obig gseh, wo de Papi deheime gseh esch. Er esch halt wäge enere Setzig erscht gäge die 21.30 heicho. (De Papi schriibt die Zyt so, ech weiss jo no ned was das esch) Er het denn Dienst für mich gha bes am zwoi. Ech hanen met grosse Auge agluugt ond vor mech he glachet, wo är mer gsunge hed.

 

Mittwoch, 25. April 2012

Am Morge hani no bes gäg die 9 im Bettli gschloofed. Denn semer zom Noono ond de Nonna. S'Mami wird ned e mol me begrüsst, nome no ech. Sie hend riese Freud gha, dass ech scho so gwachse be. Denn hani de ganz Morge no met de Naomi gigelet ond so komischi Grüesch gmacht. S'Gotti hed mi de au gseh ond freud gha. Gäll Gotti muesch halt e mol au am Wochenänd verbii cho. S'Mami hed no zom Arzt muesse ond d'Nonna esch met hei cho ond hed denn zo mer glueget. Am Obig semmer no go ichaufe. Nochäne hani natürlich weder zässe woelle ond be denn bem Papi igschloofe. Dä het Freud gha ond sich müsse zämenäh ned zu luut zwärede. De FC Bayern esch em Final vo de Champions  League (Weiss ned, wie mer das ussprecht)

 

Donnerstag, 26. April 2012

Ech ha höt de Tag met em Mami verbracht. mer send go laufe ond au churz oeppis go ichaufe. Ech spiele jetzt emmer e mal weder ond fange a ommeplöderle. De Papi get mer am Obig weder vel z'trenke. de ganz Tag hani wenig tronke gha, also tuni halt am Obig ufhole.

 

Freitag, 27. April 2012

Ech ha hoet fascht 8 Stunde i de Nach gschloofe. Aber s'Mami hed ned choenne schloofe, woell i trotzdem emmer gruchset hat. Hoet morge darf ech weder zo de Nonna go. S'Mami esch bem Chiro. Denn spelt au d'Naomi weder met mer. Es esch schön warm. Ech ha vel gschloofe be de Nonna. Wo ni hei be heds so luut tönt dosse. De Papi hed denn me freud dra gha. So en Flügerstaffle hed über Aemme gfloge.

De Papi hed ganz nöch choenne dä Krachmacher fotografiere.

Am Obig hend s'Mami ond de Papi no grilliert. Ech be em Chenderwage denäbe gsi. Woells so schön gse esch, semmer denn noch go laufe.

 

Samstag, 28. April 2012

Hoet hani weder oeppe 7 Stonde gschloofe. Ech ha aber s'Mami gliich früh ufbrocht. Ha si e chli verarscht. Ha zeigt, dass i Honger ha ond wo sie de s'Fläschli gmacht gha hed beni weder igschloofe gse. Es esch sehr warm gse dosse. Me hend hoet 29 Grad gha ond en starche Fööhn. Me send am Morge met em Chenderwage of Horb abe gloofe i Coop go ichaufe. Denn hend s'Mami ond de Papi es Glacé gässe ond ech ha nomme Fencheltee oebercho. Gemein!! Denn hemmer deheime grilliert. Send aber em Gartehüüsli gseh wäg dem starche Wend. Ech ha chorz e chli gschloofe ond denn semer weder go laufe. Nochäne semmer em Grosi go de Garte sprütze. Ech ha do interessiert zugluegt. Zom Abschloss vom Tag hani au no choenne bädele. Denn hani no mis Fläschli gha ond ben denn igschloofe. Ech ha hoet vel erläbt.

ech ha weder a Grössi zugleiht. Ech cha med de Bei jetzt scho em Mami bem Buuch abstosse bem Wendlewächsle.

 

Sonntag, 29. April 2012

Ech ha 9 Stond nochenand gschloofe hoet nacht. Doch s'Mami devoer ned. S'hed die ganz nacht gstürmt. Verosse esch es ned unter 22 Grad gange. Denne hemmers ruhiger gha. Ech ha zwar omegruchset, doch hani so lang gschloofet. Ech ha denn am Morge welle aesse. Denn hani zuglueget, wie mini Eltere zmörgelet hend. Mer send denn go spaziere. S'hed no fescht gwendet. Denn het de Papi no es paar Fotene woelle mache vo meer onder  der Böim im Garte.

das ben ech, Omelache ond s'Bei usem Wage use strecke. S'esch warm gseh.

 

Ech ha denn wieder welle go schloofe. Noch eme Powernapp hani ganz zfrede em Chenderwage bem Grill usse omebrummlet. S'Grosi ond de Grosspapi hend Freud gha a mer. Mer gönd no es 2. Mol go laufe.

 

Montag, 30. April 2012

Hoet esch scho weder de letzti vo neme Monet ond ech chome kei Lohn oeber. So muess i morn am Tag vo der Arbet streike ond go demonstriere.

Huet semmer zo de Osteopathin ond denn no zo de Frau Wicki. Sie hed Freud gha a mer, well ich s'Mami ganz lang aglachet ha. Ehre hets au gfalle, dass ech cha e vel Sache nocheluege ond interessiert be. Ech be jetzt 54.5 cm gross ond 5690 Gramm schwär. Am Obig esch denn de Papi weder hei cho, doch zerscht hani no met em Grosi pläuderlet. Bem Papi hani hoet ganz vel gässe. 170 ml zerscht, denn grad no 110 ml nochäne. Ha halt en Stress gah de ganzi Tag ond ned vel choenne trenke. Also holi das am Obig noche.