Montag, 1. Oktober 2012

Ech be scho am morge früh wach, cha denn aber no e chli bem Papi lege bliebe. Es hed Näbel dosse. Ech esse hoet gut 120 Gramm Rueblibrei. Denn darf ech zo de Frau Wicki go. Sie mess mech ond ech be jetzt 68 cm gross. Ech ha jetzt 8830 Gramm Gwecht ond gmäss ehre beni guet zwäg. Ech wot natürlich weder mol ned schloofe. So schlooi am Obig bem Papi of de Arme i. Ech freu mech, dass er morn deheime esch ond ech de Tag met em cha verbringe.

so gseni us, wenn i riiswafle gässe ha. Ech tue gärn lache ond mini 2 Zähndli luegid mängisch scho voere.

 

Dienstag, 2. Oktober 2012

Mer goend scho am Morge früh go ichaufe. S'Mami wott stelli Reserve alege, well de Papi noechst Woche ofene Reis got. Ech Trenke em Pili bem Papi of de Schoss. Das esch cool, de chamer noch ganz vel Luet aluege wo verbilaufid. Ech be jetzt ganz dreihbar. Ech cha mi innert Sekunde ganz verdreihe je noch dem, was i wott aluege. D'Naomi met de Nonna ond der Rebi choemid mech cho bsueche. Mer goend go spele of em Spielplatz. Ech schloofe zerst om Chraft oeberzcho. denn goni ofs Ritiseili ond ech luege d'eseli a. Au d'Julia ond ehres Mami send det. Sie wont ganz e de Noechi vo mer ond vellecht choemmer denn spoeter no metenand spiele. Em Grosi gots ned ganz so guet. De Buch plogt sie ond de Grosspapi hed Angst wäg dem. Ech ha versuecht sie ufzheitere met mim Lache. Ech go jetzt halt morn of Aemme statt do zbliebe.

so Riiswaffle zässe esch e chläbrigi Aglegeheit.

Mittwoch, 3. Oktober 2012

Da s'Grosi chrank esch goni halt of Emme zo de Nonna. Det begrüesst mech scho d'Naomi. Ech darf ere e chli  a de Hoore zi. Das machi ganz gärn obwohl ech das ned set. De Nonno wot mech ned a d^Nonna übergäh. Er wot met mer spiele. Ech schloofe am Morge, esse s'ganze Breili ond gäge Obig noch em Laufe ond Spele esch de Papi weder cho. Denn hani em Mami en grosse schreck igjagd. Ech ha en Prospekt afo aesse. Ech ha scho e chli abegschlöckt gha ond s'Mami esch fast ghueperet. Die muess lehre, dass ech denn no vieli so Streich mache. Em Grosi gots e chli besser, doch muess sie Medikament näg.

 

Donnerstag, 4. Oktober 2012

Au hoet goni of Aemme. Mer weiss onderdesse, dass s'Grosis Görtelrose hed. Mer hoffid, dass sie mech ned agsteckt hed. Be mer wärids denn Spezeblootere. Allerdengs hend d'Aerzt gmeint, dass das ned sett si. Ech spiele met de Naomi ond gniesse de Tag z'ämme. De Papi chond mi am Obig nochem schaffe weder cho hole ond mer fahrid gmeinsam zom Mami. Ech schloofe jedes Mol bem Autofahre i.

 

Freitag, 5. Oktober 2012

Ech verbrenge de Tag bem Mami. Mer goend au no go poschte of Horw. De Papi muess denn scho afo met packe. Er god leider für 12 Täg of es Scheff en Norwege für so Liechtli am Hemmel z'beobachte. Am Obig hani de Papi foer mech allei. S'Mami, Grosi ond d'Nonna goend zäme is KKL om det e James Bond Obig z'verläbe. Ech cha e chli länger ufbliibe, doch denn schlofi i ond schlofe, bes s'Mami hei chond.

 

Samstag, 6. Oktober 2012

Mer goend am Morge go Poschte. s'Mami wot, dass mer en Grossichauf moechid om alles dehei zha, wenn de Papi fort esch. Mer verbringid de Tag zäme ond oeppe am 5i chond au no d'Nonna ond de Nonno. Sie gönd met em Mami ond em Papi zo de Gotte vo de Patrizia. Sie hed höt ehre 60.ti Gebörtstag. Au e de Nonna gratulier ech. Sie hed au Gebortstag. Ech bliebe bem Grosi ond bem Grosspapi. De Grosspapi beruhigt mech, woni ned cha ischloofe. Ech schloofe denn ond s'Mami ond de Papi choemid denn hei ond loesid s'Grosi ab.

 

Sonntag, 7. Oktober 2012

D'Stella macht früeh tagwach. Sie wot de Papi no so rechtig gniesse. Sie hed Zahnschmärze. De 2. Zahn esch halt au am Usecho. De Papi esch am Packe. Er muess morg wiit wäg fluege. Mer essig gmeinsam ond ech setze em Sitzli. Mer goend go laufe ond ech darf met em papi au no bade. Ech ha mi Plausch bem Bade. Ech cha scho bald sälber det setze ond spiele met es paar Viechli ome.

 

Montag, 8. Oktober 2012

De Papi esch scho ganz frueh uf. Ech schloofe bes fascht am siebni. Denn chani no chorz em Papi ade säge ond wenkem denn no zue. Er goht jetzt of Norwege um det so Liechtli am Hemmel azluege. Er macht das met velne Luet zäme. s'werd jetzt sträng foers Mami. Do sorg ech devoer. Am Mittag choemer bem Grosi go aesse. So hed s'Mami me Zyyt foer mech.

 

Dienstag, 9. Oktober 2012

Ech mache frueh Tagwach. Denn schlofi bem Mami no einisch i. Ech be wieder emol vercheltet. Da de Papi ned ome esch halt ech s'Mami of trab. Sie god no chorz zo de Nonna ond mer treffid det au d'Naomi. s'esch komisch, wenn de Papi mer am Obig ned s'letzte Fläschli geht. Ach jo, ech chome jetzt auch andere Choerbis oeber zom aesse.

 

 
 
 
 
 
 
 
Dienstag, 16. Oktober 2012

Ech ha de Röckwärtsgang denne ond chrueche onder de Stuhl ine. Soescht mach ech scho es grosses Chaos.

 

 
Donnerstag, 18. Oktober 2012

S'Mami muess mech hoet am Morge of Aemme brenge. Denn muess sie go schaffe. Ech gniess de Tag be de Nonna ond de Naomi. Am Obig goemer denn weder hei. Zom Glöck chond de Papi bald weder hei. S'Mami mag noemme.

 

Freitag, 19. Oktober 2012

Hoet luegt no einisch s'Grosi zo mer, well s'Mami no en Ondersuch em Spetal hed. Das esch no vo minere Geboert oeppis. Sesch alles guet gseh. Au de Papi esch bem erschte Flug von Bergen noch Duesseldorf heil det acho. Ech freu mech  of ehn. Ech triibe s'mami zwoesche doere zor Wiissglut, well i net wot folge.

 

Samstag, 20. Oktober 2012

Ech be froh. Hoet chond de Papi weder hei. Ech ha s'Mami scho e chli omegstresst i de letzte Tage. Sie esch mued. Mer goend zäme go ichaufe. Ech schloofe ned vel. Denn goemer de Papi am Bahnhof go hole. Ech gseh serscht Mol honderti vo Luet. Muess das alles aluege. De Papi hed mer es Rentier heibrocht vo Norwege. Ech gniess es de Papi weder zha. Er wonderet sech, was ech alles o agstellt ha ond was i alles scho cha. Au s'Mami esch froh. De Papi esch weder deheime.

 

Sonntag, 21. Oktober 2012

Hoet hed d'Naomi Gebortstag. Mer goend zo ehre ond es esch de ganzi Tag es Fäscht. Sie chond vel Gschänkli oeber. Ech be aber froh, dass min Papi weder do esch ond er zo mer tued luege. Au weni zemli mued ben, well ech ned wot schloofe, chani am Obig no met em Papi go Bade i de grosse Badwanne. Das esch vel besser als die chlini.

Ech darf be de Nonna si. Mini Zähndli send jetzt guet sechtbar.

 

 

Montag, 22. Oktober 2012

Hoet muess de Papi weder go schaffe. Ech bliibe met em Mami deheime. Mer send e chli müed ond be mer foend zahnschmärze weder a. Ech spele vel ond probiere immer weder uf mini Bei z'cho. Ech chlädere jetzt so rechtig umenand.

 

Dienstag, 23. Oktober 2012

Met em Mami bliibi hoet deheime. mer goend nome go Melch poschte. Ech wot eifach ned schloofe tagsöber. Wieso sell ech schloofe? Am Obig chond de Papi cho luege, well s'Mami i de rückbildigsgymnastik esch met de Tante Rebbi. Die würdid gschiider met mer spele. Das esch astrengender. Met em Papi gniess echs. Er wächsled mech ond fuetered mech. Ech be scho fascht am Ischloofe, wo s'Mami weder hei chond.

 

Mittwoch, 24. Oktober 2012

S'Grosi chond am Morge zo mer cho luege. Mer hends de ganz Tag loschtig zäme. Ech darf au am Mettag be ene im Stühli am Tesch setze. Muess zwar Zucchettibrei ond Oepfelbrei aesse. Doch ech ha rächt Mueh met schissle em Moment. S'Mami weiss fascht noemme, was mer no zgäh. Ech muess so rechtig chnorze bem Schissle.

 

Donnerstag, 25. Oktober 2012

Am Morge wot ech ned ufsto. Natürlich grad hoet wo de Papi mech of Aemme muess oder darf metnäh. Denn semmer no em Stau gstande. Drom hani min Powerschlof chorz em Auto gmacht, damit ech denn foer d'Naomi fit gse be. Sie hani begrüsst wo ni usem Maxi Cosy cho be. Denn hemmer ver gspellt ond z'ämme loschtig gha. Met de Nonna beni denn no lang go laufe. Doch schloofe hani fascht ned woelle. Erscht am Obig wo de Papi mech esch cho hole beni im Auto denn weder igschloofe.

 

Freitag, 26. Oktober 2012

Ech ha hoet en Ruhige Tag met em Mami. Ha weder Mueh zschissle, doch e cha e chli. So muess i ned zom Doktor. Ech cha jetzt au setze, wenn mer mer houlft. Am Obig cha de Papi nomme chorz zo mer cho, wel er den en Kurs ober die Stärne do obe i de Sternwarte hed. Das esch schad foer mech, doch guet foer d'AGL.

 

Samstag, 27. Oktober 2012

Ech chome scho am 6i am Morge denn. Trenki ond schloofe no einisch i. Natürlich zmets em Bett vom Mami ond Papi. Ech schloofe 2 Stond. Denn hani mis Breili gässe. Nochäne semmer go ichaufe. Het das vel Lüt gha em Pilatus Märt. Mer hend au no vel Lueet troffe. Erscht gäge die 2 simmer deheime gseh. De Papi hed no en Platte gfonde für onder mis Stühli, dass ech ned alles verchratze am Bode. S'Grosi ond de Grosspapi send au scho de heime gseh. Ech ha denn no echli bem Grosi choenne si, wel de Papi ond de Grosspapi Pneu gwächslet hend. Ech ha em Staubsuger noche gluegt, wi er omenand gfahre esch. ha das us mim Stühli gmacht. Denn am Obig hane au welle Packe. Denn esch er of mich losgfahre. Da hed mech woelle inesuuge. Zom Glöck hed s'Mami denn da Roboter abgschalte. Ech be e chli verschrocke, doch nochäne beni bem Papi of em Chneu gseh ond denn hani weder Freud gha wo dä omenand gfahre esch. Dosse esch so komisch wisses Zügs vom Himmel gfalle. Mol Luege was do no passiert. Ech be denn am halbi nüni igschloofe.

 

Sonntag, 28. Oktober 2012

höt beni verwached am 5i. Sesch donkel gseh. Ha jo ned gwoesst, dass do a der Uhr omedreiht worde esch. Ha denn nochem Aesse no e chli gschloofe. ha aber vorher scho komisch use gluegt. S'esch so komisch wiss gse do usse. Wo ni denn ufgstande be ha ni gseh, dass so komisch wisses Zügs do vom Hemmel chond. Ha das ned begriffe. Doch ech go de no spoeter go kontrolliere was do passiert. Denn spieli lang of em Bode. Ech wot eifach ned schloofe. So beni zmued om denn mi Brei zässe.

ech be doch scho es grosses Meitschi.

 

Ha denn e Möulch tronke ond be bem Papi igschloofe. Ech be ganz fescht ipackt worde. Denn semmer no usse. Das esch scho komisch das wiisse kalte zügs do usse. Ech has aglängt. Weiss no ned, was i de vo sell halte. De Papi  hed mer denn en Schneema bouet. Ech be denn müd gse ond be glich no igschloofe. Ech ha hoet morge no min erschti Brief gschrebe.:

Ä9 –ol

5258öllhiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiujk6m gnbHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH NBVC  CV

 

JKJJJUH B BCF   KNÀ0KKOI0SSSSSSSSSSFFFFFFFFFFFCJFJFJ

S

S

 

Ha e chli em Papi si Computer usprobiert. Met de Muus speli scho lang.

Mer send denn noch eme chline Schloof ond em erschte Aesse vo Bere no chorz use gange. Mer send zom Kapelleli im Längacher. Det hend veli Cherzli brönnt ond s'Mami ond de Papi hend foer üs au es paar azont. Sesch jetzt genau es Johr här, set ech ha woelle vel zfrueh scho go luege wis uf de Wält esch ond denn s'Mami hed muesse legge bes i Januar ine. Nochäne semmer no is Fälmis go en Coup ässe. Ech ha müesse Riswaffle äesse. Das esch gemein. es hed no wiiter gschneit. Ond deheime beni no länger go rede met em Grosi ond em Grosspapi. Ech ha no choenne bade. ech wot jetzt au met de Bei scho schwimme. Ech be do halt jetzt au grösser ond plansche so rechtig ome. Go schloofe hani hoet ned woelle. ha no guet 10 Minute am Bode gspelt em setze. De Papi hed mi aenegsetzt gha ond ech be ned umgheit. Trotz Protest hani denn muesse go schloofe.

 

Montag, 29. Oktober 2012

Ech be zemli vercheltet, well ech weder starch am Zahne be. So muess ech fescht luege, dass sech ned mini ganzi Nase enzoende tued. Mer macht das Weh met de Zähndli. Ech wot eifach ned aesse ond ziehs hoet vor, nomme Schoppe znäh. Das got eifacher, wemmer Zahnweh hed. Ech go chorz met em Mami veruse a d'Chälti. Das esch ongwohnt foer mech. Am Obig hed de Papi weder Vorstandssetzig, so dass er de Schoppe ned cha gäh. Ech mache lang, bes ich ischloofe cha ond ha die ganz Nacht Mueh tüüf z'schloofe.

 

Dienstag, 30. Oktober 2012

Ech blibe am Morge met em Mami deheime, well ech fescht verchoeltet be ond d'Nase nome so lauft. Am Nommitag goemmer zäme of de Spelplatz. Sobald i det be, beni natürlich verwached. Ech wär am liebste sofort zo de andere Chend gspronge, doch ech cha halt no ned laufe. Am Obig hed de Papi weder zo mer glueged. Ech be denn met ganz wenig Hilf vom Papi s'erscht Mol sälber vom Buch is Sitze gange. Er esch stolz of mech gse.

 

Mittwoch, 31. Oktober 2012

Ech be hoet normal verwached ond ha Milch obercho. Det hets au no e chli Hirse dinne gha, well ech müh met em schissle ha. Ech be no einisch go schloofe ond denn esch s'Grosi denn omegse. Ech ha doerfe go luege oeb de Grosspapi scho uf esch. Ech ha choenne schissle. (Ha bes fascht a Chopf ufe em Body denne gha) S'Grosi het das alles potzet. Ech ha bem Aesse choenne em Stühli setze ond Riiswaffle ond Tee ässe. Denn hed zom erschte Mol de Grosspapi of mech ufpasst, well s'Grosi hed muesse zom Doktor. Er hed mech beruhiged ond denn beni ohni Wiederred igschloofe. Ech ha meh als e halbi Stond gschloofe. Denn esch denn au s'Grosi scho weder zrog cho. Sie esch met mer no verusse gange. s'Mami ond de Papi send denn hei cho ond mehr hend metenand znacht gässe. Ech woet em Momänt einfach z'vel trenke. Be e chli en Fuli worde met em Brei äesse.